Publicerad 23 februari 2021

Meningsfulla arbeten i kommuner och regioner

Medarbetare inom kommuner och regioner upplever att de har intressanta och meningsfulla arbeten, enligt en rapport som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag.

Rapporten bygger på Arbetsmiljöundersökningen, som genomförs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket, och innehåller uppgifter som är insamlade fram till och med mars 2020 och speglar således i huvudsak arbetsmiljön innan coronapandemin.

Arbetsmiljön i kommuner och regioner

Huvudfokus i rapporten är frågor som avspeglar de sociala dimensionerna av arbetsmiljön. Andra viktiga områden som åskådliggörs är hur de sysselsatta upplever mening i sitt arbete, utveckling genom arbetet, förekomst av hot och våld, mobbning, sexuella trakasserier och förekomsten av företagshälsovård samt systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta kommuner och regioner har generellt en god fysisk arbetsmiljö där få utsätts för vibrationer, buller eller kemikalier. Däremot kan vissa uppleva att arbetet är fysiskt tungt.

Resultaten i korthet

En större andel av medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har intressanta, stimulerande, omväxlande och meningsfulla arbeten jämfört med övriga på arbetsmarknaden. Ungefär fyra av fem medarbetare inom kommunerna och nio av tio inom regionerna anser att man har ett mycket meningsfullt arbete.

En stor del av arbetstiden för medarbetarna kännetecknas av kontakt med människor som exempelvis brukare, patienter, elever och förskolebarn. I kommunerna är det 75 procent och i regioner 78 procent av medarbetarna som har kontakt med andra minst halva arbetstiden medan andelen enbart är 58 procent för samtliga sysselsatta.

Andelen sysselsatta i kommuner och regioner som upplever arbetsrelaterad stress och hög arbetsbelastning har varit ganska stabil och i vissa fall minskat något under 2000-talet från en topp ungefär vid millennieskiftet. Fler medarbetare inom kommuner och regioner upplever hög arbetsbelastning och att de har ett psykiskt påfrestande arbete än totalt på arbetsmarknaden.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet samt tillgången till företagshälsovård förekommer i högre grad inom offentlig sektor än generellt på arbetsmarknaden. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete ökar möjligheterna till ett arbetsliv med en god arbetsmiljö och snabbare återgång i arbete för de som befinner sig i sjukskrivning.

Prioritera arbetsmiljöarbetet

En god arbetsmiljö är en faktor som främjar verksamhetsutveckling, och välfungerande arbetsplatser och att arbetsgivare ska uppfattas som attraktiva. När fokus ligger på såväl friskfaktorer som ett traditionellt arbetsmiljöarbete, där man systematiskt förebygger ohälsa och olycksfall, skapas effektiva och friska arbetsplatser.

I SKR:s strategier för att möta kompetensutmaningen är arbetsmiljöarbetet en av prioriteringarna. Genom att arbeta utifrån den strategin skapar arbetsgivarna förutsättningar för medarbetarna att upprätthålla det engagemang och den höga grad av meningsfullhet som jobben innebär.

Rekryteringsstrategin prioritera arbetsmiljöarbetet

Fokus på arbetsmiljön innan coronapandemin

Att coronapandemin påverkat och fortfarande påverkar arbetsmiljön i kommuner och regioner, och framför allt vård och omsorg, står utan tvivel. Coronapandemins effekter på arbetsmiljön behöver följas upp och utvärderas, men behandlas inte i denna rapport.

Syftet med SKR:s rapport är att presentera utvecklingen över tid för ett urval av frågorna för att belysa arbetsmiljön i kommuner och regioner i jämförelse med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet. SKR:s rapport om arbetsmiljön i kommuner och regioner uppdateras vartannat år.

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef