Publicerad 6 april 2021

EU-förslag hotar den svenska modellen

EU-kommissionen har under de senaste åren lagt fram flera förslag till EU-direktiv med hänvisning till den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

SKR ser med oro på utvecklingen. De olika lagstiftningsförslag som kommissionen lagt på arbetsrättens område hotar vår framgångsrika, långvariga och väl fungerande svenska modell med förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare, våra kollektivavtal och vår lönebildning. Förslagen lägger också grunden för ytterligare lagstiftning från EU på området.

Kommissionen har nyligen lagt ett förslag till direktiv om stärkt tillämpning av likalöneprincipen mellan kvinnor och män genom insyn i lönesättningen och skärpta efterlevnadsmekanismer, det så kallade lönetransparensdirektivet. Förslaget bör bland annat ses i ljuset av det redan antagna arbetsvillkordirektivet och det sedan tidigare föreslagna direktivet om tillräckliga minimilöner i EU.

SKR anser att båda förslagen strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. I frågan om minimilöner saknar EU kompetens att lägga fram ett direktivförslag eftersom lönebildning är en nationell fråga enligt EU-fördragets regler.

SKR arbetar mycket aktivt, på såväl nationell som europeisk nivå, för att förslagen om minimilöner och lönetransparens inte ska genomföras eller i vart fall kraftigt omarbetas, så att de lämnar fortsatt handlingsutrymme för vår modell.

Förslag till lönetransparensdirektiv

Förslaget innehåller olika bestämmelser om insyn i lönesättning och bättre tillgång till rättslig prövning. Det handlar bl.a. om olika regler om insyn i lönesättning före anställning, rätt till löneinformation för anställda, deras företrädare och tillsynsorgan, offentliggörande av denna information, lönerapportering, gemensamma lönebedömningar, omvänd bevisbörda, arvoden och rättegångskostnader.

SKR avstyrker direktivförslaget eftersom det strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Förslaget innebär en risk för ingrepp i den svenska kollektivavtals- och lönesättningsmodellen, ändrar ansvaret från ett svenskt perspektiv, medför en avsevärd administrativ, praktisk och ekonomisk börda och är tvistedrivande.

Förslag till direktiv om åtgärder för transparens i lönesättning, SKR:s remissyttrande

EU:s förslag till direktiv om lönetransparens (PDF)

Förslag till minimilönedirektiv

Förslaget vill sätta en ram för sättande av tillräckliga minimilöner och ge arbetstagarna tillgång till minimilöneskydd i form av löner som fastställs i kollektivavtal eller genom lagstadgade minimilöner. Det innehåller skrivningar om att direktivet inte ska påverka arbetsmarknadsparternas självständighet eller deras rätt att förhandla och ingå kollektivavtal och att det inte heller innebär en skyldighet för medlemsstater där lönesättning uteslutande sker genom kollektivavtal att införa en lagstadgad minimilön eller göra kollektivavtal allmänt tillämpliga. Vissa av bestämmelserna vänder sig enbart till medlemsstater med lagstadgade minimilöner.

SKR avstyrkte direktivförslaget när det kom eftersom EU saknar kompetens i frågor om löneförhållanden enligt EU-fördraget. Förslaget strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Förbundet uppmanade även riksdag och regering att begära en subsidiaritetsprövning i allians med flera medlemsländer för att försöka förmå kommissionen att dra tillbaka förslaget.

Det var inte tillräckligt många medlemsstater som ställde sig bakom detta, men SKR fortsätter att arbeta mycket aktivt i frågan i samarbete med de andra svenska arbetsmarknadsparterna, regering och riksdag.

EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen, SKR:s remissyttrande

EU:s förslag till direktiv om minimilöner

Informationsansvarig

  • Jeanette Grenfors
    Expert

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef