Publicerad 22 mars 2021

Behovet av långsiktighet och dialog

Som förtroendevald arbetsgivare bör du ha en långsiktig strategi för lönepolitiken, på samma sätt som du har en långsiktig plan för ekonomin och verksamhetens övergripande mål.

En tydlig och väl genomtänkt lönepolitik grundar sig alltid på verksamhetens behov. De övergripande lönepolitiska diskussionerna hör därför hemma inom ramen för den ordinarie mål- och budgetdialogen.

Löneavtal utan centralt angivna nivåer

Detta är inte minst viktigt eftersom allt fler löneavtal idag tecknas utan centralt angivna nivåer, det vill säga avtalen anger ingen procentsats för det lokala utfallet. Ställningstaganden behöver då göras lokalt ute i organisationerna utifrån hur de specifika behoven ser ut och oavsett hur långt de centrala avtalen sträcker sig. För att fånga in behoven av löneökningar är det viktigt att ansvariga företrädare för såväl förvaltningen som de fackliga organisationerna för en dialog om detta.

Skulle de centrala avtalen som resultat av en ny avtalsrörelse sedan innebära att de lokala ställningstagandena behöver revideras, görs detta på liknande sätt som när den fleråriga budgeten revideras med anledning av nytillkomna ekonomiska förutsättningar.

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR