Publicerad 11 mars 2021

Rehabilitering, arbetsanpassning

Rehabilitering på arbetsplatsen är att hjälpa sjuka och skadade att återgå i arbete. För att klara det måste arbetsgivaren anpassa arbetsplatsen till de anställdas olika förutsättningar. Detta brukar kallas arbetsanpassning.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för den arbetsplatsinriktade rehabiliteringen, det vill säga åtgärder med syftet att en person ska återgå i arbete. Men den enskilde är alltid skyldig att bidra till sin egen rehabilitering. Det gäller både vid planeringen och i genomförandet.

Att den enskilde deltar aktivt är en grundläggande förutsättning för att rehabiliteringen och återgången i arbete ska lyckas.

Rehabiliteringsansvar

En lyckad rehabilitering

När någon på en arbetsplats blir sjuk eller skadad gäller det att snabbt sätta igång rehabiliteringen. Ju fortare det går, desto större chans att den anställde kan komma tillbaka i arbete. I den här fasen är det viktigt att se till vilken arbetsförmåga den enskilde har kvar i stället för att fokusera på den som inte finns.

Förutom arbetsgivaren blir många andra involverade i rehabiliteringen: hälso- och sjukvård, företagshälsovården och försäkringskassan. För att hålla ihop allt detta krävs att det finns bra och kända rutiner för hur rehabiliteringen ska gå till. Det gäller både internt i organisationen och externt mot andra aktörer som deltar i rehabiliteringen.

En god arbetsmiljö minskar behovet av rehabilitering

Forskningen visar att en arbetsplats med god arbetsmiljö har lägre sjukfrånvaro. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ett bra ledarskap och en väl fungerande organisation är avgörande för att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Chefer och arbetsledare måste också känna till vilka resurser som finns internt när någon inte kan jobba som förr.

En annan viktig förutsättning är att samarbetet med andra parter i arbetet löper smidigt och effektivt. Det senare är oerhört betydelsefullt för den som blivit skadad eller sjuk.

Faktorer som bidrar till en lyckad rehabilitering

  • Förebyggande åtgärder innan sjukfrånvaro uppstår
  • Tidiga och fortlöpande kontakter med den som är sjukskriven
  • Tillgång till kunskap om arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder internt och externt i organisationen
  • En tydlig och väl förankrad rehabiliteringspolicy i organisationen
  • Fokus på arbetsförmåga med hänsyn tagen till diagnos
  • En god samverkan mellan de olika rehabiliteringsaktörerna: medarbetare, arbetsgivare, försäkringskassa, sjukskrivande läkare och företagshälsovård.

Publikationer

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef