Publicerad 21 april 2021

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Det ska finnas en handledare närvarande i den lokal där eleven befinner sig. (5 a kap skolförordningen)

Idag är fjärrundervisning inom den egna organisationen tillåten i följande ämnen:

  • moderna språk
  • modersmål
  • samiska i sameskolan
  • teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet
  • integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Fjärrundervisning på entreprenad

Svårigheten att rekrytera lärare gör att inte enbart möjligheterna till fjärrundervisning i fler ämnen utan också undervisning på entreprenad måste utökas.

Skolhuvudmän kan sedan den 1 juli 2015 avtala med staten om fjärrundervisning på entreprenad i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Sedan den 1 augusti 2016 kan skolhuvudmän sluta avtal med varandra om såväl när- som fjärrundervisning på entreprenad i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Fjärrundervisning är enbart tillåtet när huvudmannen inte har lyckats rekrytera en lämplig studiehandledare/modersmålslärare eller om det är färre än fem elever som vill läsa det aktuella språket som modersmål.

SKR anser att:

  • fjärrundervisning bör tillåtas i alla årskurser
  • huvudmannen bör få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska få användas
  • fjärrundervisning även bör tillåtas utifrån elevens eget behov.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset