Publicerad 12 mars 2021

Bakgrund, molntjänster

SKR har gett ut en vägledning om molntjänster i skolan som nu kompletterats med ytterligare stöd kring de olika moment som ingår.

Vägledningen ger stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster, men som kanske är osäkra på om tjänsterna till exempel följer kraven i dataskyddslagen. Materialet ger tips på vad man bör göra och tänka på när man ska införa och använda tjänsterna.

Många fördelar med molntjänster

Genom att samarbeta och kommunicera via molntjänster, får elever och lärare möjlighet till nya och mer flexibla sätt att arbeta och lära, det formativa arbetssättet underlättas med möjlighet till olika sätt för återkoppling och dialog. SKR ser stora vinster ur elevens perspektiv med användandet av molntjänster. De kan bland annat bidra till ökat lärande och måluppfyllelse.

Vägledningens innehåll

För att stötta kommunerna i användandet av molntjänster tog SKR 2013 fram en vägledning. Materialet innehåller dels en vägledning med fakta om användning av molntjänster inom skolan och ett ”case” med en fiktiv kommun som genomför en bedömning enligt reglerna i dataskyddslagstiftningen samt en risk- och sårbarhetsanalys.

Vi har nu reviderat samt utökat materialet genom att bland annat tydliggöra de olika delar som ingår i processen att införa och börja använda en molntjänst och ger tips på vad man bör tänka på.

Det finns behov av vägledning

Rättsläget är i vissa avseenden osäkert. Datainspektionen har också gjort några tillsynsärenden där olika kommuner fick anmärkningar, vilket skapar osäkerhet kring vad som gäller. Efter tillsynsärendena har det gjorts ett gediget arbete i flera kommuner för att bland annat se till att de avtalsförändringar som behövdes när det gällde GAFE kom till.

I april 2014 godkändes till exempel Ales användande av Office365 och i mars 2015 godkändes Simrishamns användande av GAFE. Det är viktigt att komma ihåg att varje enskild kommun eller skola som vill använda molntjänster behöver göra sin ”hemläxa”, göra sina ställningstaganden och ha sin dokumentation på plats.

I oktober 2015 kom EU-domstolens underkännande av Safe Harbor-regelverket, vilket påverkade arbetet med molntjänster överlag och de avtal som fanns, eftersom regelverket bland annat handlade om överföring av personuppgifter till USA. Det har nu förhandlats fram ett nytt regelverk som kallas Privacy Shield, och under sommaren 2016 blev innehåll och principer för regelverket klara. Leverantörer behöver bland annat certifiera sig för att kunna ansluta sig till Privacy Shield.

SKR ser att det finns behov av att komplettera den vägledning som finns för de kommuner som behöver fatta beslut utifrån de förutsättningar som gäller nu. Detta för att tydliggöra och underlätta arbetet som krävs på hemmaplan innan och under användandet av molntjänster. Kommuner, skolor och huvudmän behöver ökad beställarkompetens och där hoppas vi att det här materialet är ett stöd.

I framtagandet av informationsmaterialet har flera kommuner deltagit aktivt, så också i arbetet med det kompletterande stödmaterialet. Dialog och diskussion har förts med såväl Skolverket som Datainspektionen för att få en samsyn kring de olika frågorna, reda ut och definiera begrepp.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset