Publicerad: 10 februari 2021

Utveckling av kultursamverkansmodellen

SKR har tagit fram en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur och processer. Syftet är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av modellen.

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? - ett diskussionsunderlag

Om kultursamverkansmodellen

Vikten av goda förutsättningar för kulturlivet är avgörande. I början av 2010-talet sjösattes därför reformen kultursamverkansmodellen i syfte att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt för att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Reformen, och det arbete som följt på den, har lett till ett förstärkt politikområde och att förutsättningarna för tillgång till kultur i landet förbättrats samt bidragit till en utvecklad samverkan mellan region, kommun, civilsamhälle och det professionella kulturlivet. Samtidigt behöver en reform på ett så komplext område vårdas och få fortsätta utvecklas för att fungera optimalt och nå sina syften.

Om genomlysningen

SKR beställde därför en genomlysning av modellens struktur och processer som också skulle innehålla förslag till utvecklingsriktningar. Den har utförts av Bo Per Larsson vid Intellectum.

Genomlysningens slutsats är att ett antal förändringar av modellen krävs. Utgångspunkterna föreslås vara att de nationella kulturpolitiska målen ska stå i fokus, att det regionala handlingsutrymmet ska öka samt att samverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå behöver utvecklas.

Syftet med genomlysningen är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av kultursamverkansmodellen. Rapporten ska betraktas som ett diskussionsunderlag och kommer att fungera som ett stöd för SKR:s framtid arbete på det kulturpolitiska området.

Om rapportförfattaren

Bo Per Larsson har tidigare arbetat som sektionschef på SKR med ansvar för demokrati, självstyrelse, statlig styrning och är en ofta anlitad utredare, rapportskribent och föreläsare inom detta område. Han har bland annat skrivit om lokal och regional demokrati, politiskt ledarskap för regional utveckling, om självstyrelse och likvärdighet. För SKR har han bland annat tidigare skrivit rapporter om kommunal kulturskola samt regional biblioteksverksamhet.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!