Publicerad: 19 april 2018

Kultur i hela landet

Rapporten, publicerad 2015, ägnar särskild uppmärksamhet åt finansieringen av kultursamverkansmodellen samt förhållandet mellan statligt och regionalt ekonomiskt ansvarstagande.

Rapporten Kultur i hela landet

Syftet med rapporten har varit att skapa en bild av hur finansieringen ser ut samt vilka konsekvenserna kan bli av förändringar i ansvarstagandet mellan stat och region. Den bygger på statistik och intervjuer med företrädare för de 20 regioner/landsting som deltar i kultursamverkansmodellen.

I rapporten framkommer

  • Kultursamverkansmodellen är sammantaget en uppskattad modell men det finns flera utvecklingsområden. Om utvecklingen uteblir finns det risk för att modellen förlorar sin legitimitet.
  • Regionerna har tagit ett ökat ansvar för finansiering av kultursamverkansmodellen över tid jämfört med staten.
  • Under perioden 2011–2014 har regionerna tillfört 149 miljoner kronor mer än staten till kultursamverkansmodellen.
  • Ur ett regionalt perspektiv har skillnaden ökat än mer, bland annat eftersom de regionala kulturplanerna täcker större åtaganden än rapporteringen till staten. Vissa typer av regionala medel redovisas inte till staten, det gäller exempelvis ägarbidrag.
  • En majoritet av regionerna uppskattar att merparten av kostnadsökningarna relaterar till redan befintlig verksamhet. Några regioner uppskattar dock att ökningarna till största delen svarar mot ambitionshöjningar.
  • Kulturutbudet i landet påverkas och kan komma att påverkas i än högre grad om inte den statliga anslagsutvecklingen förändras.
  • De regionala företrädarna efterfrågar en utvecklad och kontinuerlig politisk dialog mellan den regionala och nationella nivån för att modellen ska kunna fungera till fullo.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!