Publicerad: 24 maj 2019

Nyhet

Ny biblioteksstatistik för 2018

Kungliga biblioteket (KB) har nu sammanställt och släppt den officiella biblioteksstatistiken för 2018.

Det här visar statistiken

Det finns en begränsning i vad som går att utläsa av den statistik som rör folkbiblioteken, eftersom en stor del av den statistik som samlas in rör mediebeståndet. Några av de saker som ändå går att konstatera är att folkbiblioteken sammanlagt hade 63 miljoner besök 2018. Detta trots att antalet filialer minskade något. Det kan delvis bero på att allt fler kommuner har så kallade meröppna bibliotek, som innebär att biblioteket är tillgängligt för dem med bibliotekskort även på kvällar och helger, men utan personal på plats. Nu finns det meröppna folkbibliotek i 114 kommuner, vilket är mer än en fördubbling på fyra år. Dessa är ett viktigt komplement till de tider då biblioteket är bemannat.

Mer personal och fler aktiviteter

Att kommunerna satsar på meröppet innebär inte att man minskar på personal, tvärtom. Antalet årsverken fortsätter att öka; från 4 806 år 2015 till 4 943 årsverken 2018. Det indikerar att kommunerna är medvetna om att en god biblioteksverksamhet handlar om mer än att ha en samling av medier. Folkbiblioteken arbetar aktivt med olika läs- och litteraturfrämjande insatser med allt från små barn till vuxna och äldre där mötet är det viktiga. Folkbiblioteken tar också ett stort ansvar för att minska det digitala utanförskapet och arrangera språkcaféer för nyanlända. Detta är några av alla de aktiviteter som biblioteken erbjuder och som är personalkrävande. Och antalet aktiviteter ökar. Totalt genomfördes drygt 145 000 aktiviteter på folkbiblioteken under 2018. Kanske indikerar det ökade antalet årsverken även att folkbiblioteken arbetar på andra sätt (att man jobbar mer uppsökande till exempel), men också att folkbiblioteken måste serva en växande befolkning.

Den minskning av antalet fysiska lån på folkbiblioteken vi sett de senaste åren fortsätter. Antalet e-boklån på folkbiblioteken fortsätter däremot att öka, men kompenserar inte för nedgången av utlån av fysiska medier fullt ut.

Utvecklingstendenser

SKL har tagit fram rapporter och diagram som både visar på några utvecklingstendenser samt slår hål på vissa myter om folkbibliotek.

Myter om folkbibliotek

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!