Publicerad: 27 april 2020

Förnyade ståndpunkter om kultursamverkansmodellen

SKR har förnyat sina ståndpunkter gällande kultursamverkansmodellen för att tydliggöra förbundets inriktning. SKR har sedan införandet av modellen verkat för att medlemmarna ska ha goda förutsättningar att bedriva regional kulturverksamhet och att kultursamverkansmodellen ger utrymme för lokala och regionala behov och förutsättningar.

Ståndpunkter gällande kultursamverkansmodellen (PDF, nytt fönster)

Med dessa ståndpunkter sätter SKR ljuset på några av de områden som fortsatt behöver utvecklas för att stärka den regionala kulturverksamhetens förutsättningar att nå såväl regionala som nationella kulturpolitiska mål.

Viktigt att vårda och utveckla modellen

Kultursamverkansmodellen bygger på en omfattande samverkan mellan kommuner, regioner och stat samt med civilsamhälle och det professionella kulturlivet. SKR:s bedömning är att kultursamverkansmodellen har fungerat bra och fått många positiva konsekvenser, samtidigt är den en central faktor för arbetet på nationell, regional och lokal nivå och det är därför viktigt att vårda och utveckla den tillsammans.

SKR:s ståndpunkter tar upp följande områden:

 • Skapa goda förutsättningar för regional kulturverksamhet
 • Utvecklad samverkan för att nå mål
 • Stärk utvecklingen av kultur i hela landet
 • Samsyn behövs

SKR:s ståndpunkter – en sammanfattning

 • SKR menar att det är avgörande att det statliga stödet till regional kulturverksamhet inte urholkas utan istället bör staten höja ambitionsnivån för anslagsutvecklingen.
 • SKR efterlyser en större långsiktighet och framförhållning i regeringens och statens arbete och en utvecklad dialog mellan regeringen och de regionala förtroendevalda.
 • SKR vill bidra till att stärka samverkan mellan kommuner och regioner samt främja interregional samverkan utifrån medlemmarnas behov.
 • SKR menar att den statliga uppföljningen bör vara tillitsbaserad och inriktad på ömesidigt lärande och utveckling för stat, regioner och kommuner.
 • SKR vill se ett gemensamt ramverk som belyser spelregler och ambitioner för den statliga och regionala samverkan.

Kulturen hårt drabbad av coronaviruset

Regional kulturverksamhet och kultursamverkansmodellen spelar en avgörande roll för tillgången till professionell kultur i hela landet. Detta arbete är fortsatt viktigt – i ljuset av coronapandemin blir det tydligt vilken stor roll kulturlivet spelar i människors liv samt hur sårbar strukturen för kulturlivet är. Kulturområdet är ett av de områden som drabbats hårt av pandemins konsekvenser men som också agerat snabbt för att bidra till människor i en svår situation. Utvecklad samverkan mellan kommuner, regioner och stat är avgörande för en fortsatt stark delaktighet i och tillgång till kultur i hela landet.

Informationsansvarig

 • Louise Andersson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!