Publicerad: 25 maj 2020

Nyhet

Biblioteksstatistik för 2019

Kungliga biblioteket (KB) har nu sammanställt och presenterat den officiella biblioteksstatistiken för 2019. En del av statistiken blir extra intressant att följa framöver, med tanke på hur biblioteken har förändrat sin verksamhet under coronautbrottet.

Biblioteksstatistik för 2019, Kungliga biblioteket

Många besök och tillgängliga lokaler

Några av de saker som går att konstatera är att folkbiblioteken sammanlagt hade 57 miljoner besök 2019. Det visar att folkbiblioteken och den verksamhet som de erbjuder är viktig för människor. Det stora antalet besök pekar också på att folkbiblioteken, trots att antalet filialer minskade något, är öppna och tillgängliga för invånarna.

Allt fler kommuner har även så kallade meröppna bibliotek, som innebär att biblioteket är tillgängligt för dem med bibliotekskort även på kvällar och helger, men utan personal på plats. Nu finns det meröppna folkbibliotek i 140 kommuner, det vill säga i nästan hälften av alla kommuner. Dessa är ett viktigt komplement till de tider då biblioteket är bemannat.

Mer personal och fler aktiviteter

Att kommunerna satsar på meröppet innebär inte att man minskar på personalen, tvärtom. Antalet årsverken på folkbiblioteken fortsätter att öka; från 4 806 år 2015 till 4 872 årsverken 2019. Det tyder på att kommunerna är medvetna om att en god biblioteksverksamhet handlar om mer än att ha en samling av medier. Kanske indikerar det ökade antalet årsverken också att folkbiblioteken arbetar på andra sätt (att man jobbar mer uppsökande till exempel), men också att folkbiblioteken måste serva en växande befolkning.

Folkbiblioteken arbetar även aktivt med olika läs- och litteraturfrämjande insatser där mötet med små barn och föräldrar är viktigt. Folkbiblioteken tar också ett stort ansvar för att minska det digitala utanförskapet och arrangera språkcaféer för nyanlända. Detta är bara några exempel på alla de aktiviteter som biblioteken erbjuder. Och antalet aktiviteter ökar; totalt genomfördes nästan 161 000 aktiviteter på folkbiblioteken under 2019.

Övriga utvecklingstendenser

Den minskning av antalet fysiska lån på folkbiblioteken som vi har sett de senaste åren avstannar 2019, men över tid har utlånen gått ner. Antalet e-boklån på folkbiblioteken fortsätter att öka, men kompenserar inte för nedgången av utlån av fysiska medier fullt ut.

SKR har tagit fram ett antal diagram som både visar på några utvecklingstendenser samt slår hål på vissa myter om folkbibliotek. Där finns också länkar till ett antal rapporter som SKR tagit fram.

Myter om folkbibliotek

Folkbiblioteken och coronaviruset

KB utöver sammanställningen av 2019 års verksamhet även sammanställt hur folkbiblioteken har ställt om sin verksamhet under coronaviruset. Det visar att nästan alla kommuner har fortsatt öppet på folkbiblioteken, även om delar av verksamheten har stängt. Däremot har man tvingats göra begränsningar i sina publika arrangemang. I gengäld har många bibliotek satsat mer på och synliggjort sina digitala tjänster, t.ex. ökat e-mediebudgeten eller ökat antalet e-bokslån per person och vecka. Olika typer av ”take-away-tjänster” erbjuds också, framförallt för personer i riskgrupper.

Biblioteken under corona, Kungliga biblioteket

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!