Publicerad: 18 december 2020

Nyhet

Avtal med Stim för regioners musikanvändning

SKR och Stim har förhandlat fram ett normalavtal för musikanvändning i regional verksamhet. Regioner tecknar egna regionavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få rätt att använda musikaliska verk som Stim licenserar inom vård/omsorg, regionala skolor (exempelvis folkhögskolor) och musik på jobbet.

Cirkulär 20:63: Avtal om musikanvändning i regional verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021

Tre olika licenser

Tidigare normalavtal baserades på ett öresbelopp beräknat på regionens befolkning. Stim har av olika skäl drivit frågan om ett förändrat avtal där regionens musikanvändning licensieras för olika verksamhetsområden. Det nya normalavtalet omfattar tre regionlicenser som gäller för vård/omsorg, regionala skolor samt musik på jobbet.

Normalavtalet har retroaktiv verkan

Normalavtalet har retroaktiv verkan 2017-2020, eftersom förhandlingarna om avtalet pågick under en längre tid. För de fåtal regioner som saknat licensavtal från år 2014 ska, enligt normalavtalet, samtlig användning av musik inom regionens verksamhet för åren 2014 till och med 2016 anses licensierad genom erläggande av licensavgiften för perioden. Den aktuella avgiften ska beräknas på samma sätt som för de regioner som hade gällande licensavtal med Stim under perioden, det vill säga 49,6 öre per regioninvånare och år.

Regionernas kostnader för musikanvändning bedöms generellt öka något jämfört med tidigare normalavtal. Kostnadsökningen bedöms dock generellt sett bli lägre än vad som skulle blivit fallet om varje region förhandlat med Stim var för sig. De framförhandlade tarifferna har också en enklare utformning än de som Stim tidigare har föreslagit för regionerna.

Stim kontaktar regioner för tecknande av avtal

Regioner tecknar egna regionavtal med Stim utifrån normalavtalet. Stim kontaktar respektive region för tecknande av regionavtal. Det finns två olika regionavtal beroende på regionens tidigare avtalssituation. Dels ett avtal för de fåtal regioner som varit avtalslösa från och med 2014 och dels ett avtal för de regioner som har varit avtalslösa från 2017. Regionavtal som tecknas med Stim förlängs automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Ett regionavtal ger regionen rätt att mot ersättning använda musik i verksamhet i egen regi inom de områden som anges i normalavtalet. Eventuell annan musikanvändning i regional regi behöver regleras med Stim.

SKR rekommenderar regioner att teckna avtal med Stim om ersättning enligt normalavtalet och i övrigt tillse att de har en heltäckande licens.

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare
  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!