Publicerad: 29 november 2019

En nationell politik för att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla kulturskolorna

Efter Kulturskoleutredningens slutbetänkande har nu regeringen arbetat fram en nationell strategi för statens insatser för kulturskoleverksamhet. SKR välkomnar regeringens förslag till nationell politik som stödjer kommunernas arbete med att utveckla kulturskolorna. samt tar hänsyn till lokala olikheter.

SKR välkomnar förslag till nationell politik

Lena Micko: Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag

Kompetensförsörjningen till kulturskolan, kunskapsstöd via statistik och forskning samt stöd för utveckling är områden där statliga insatser kan göra skillnad. Det är därför glädjande att regeringen nu väljer att öka det nationella engagemanget just på dessa områden

Särskilt viktigt är att insatserna utgår från barn och unga att de statlig insatserna ger utrymme för de varierade förutsättningar och behov som finns i olika kommuner.

Regeringens strategi

En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna

Propositionen En kommunal kulturskola – en nationell strategi för statens insatser överlämnades till riksdagen 20 mars. I strategin föreslår regeringen ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Insatserna ska bidra till

  • att tillgänglighet och jämlikhet främjas
  • ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck
  • hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och
  • god kompetensförsörjning.

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar som består av bidrag för utveckling, stöd till förbättrad kompetensförsörjning och stöd till nationell samordning:

Utvecklingsbidrag med större flexibilitet

Regeringen föreslår att det bidrag om 100 miljoner kronor årligen, som sedan 2016 fördelas till den kommunala kulturskolan, görs om till ett utvecklingsbidrag med större flexibilitet som möjliggör nya lösningar och arbetssätt för att nå fler barn. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret som inrättas inom Statens kulturråd.

Satsningar på stärkta utbildningsvägar

Regeringen föreslår ett stöd till förbättrad kompetensförsörjning, Kulturskoleklivet, som ska bidra till att kulturskolan ska kunna erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Satsningen är permanent och uppgår till 25 miljoner kronor för 2018, därefter 40 miljoner kronor årligen.

Nationellt kulturskolecenter inrättas för stöd i utvecklingsfrågor

Ett nationellt kulturskolecenter inrättas inom Statens kulturråd under 2018 och för detta finns tio miljoner kronor årligen avsatta från och med 2018. Det nationella kulturskolecentrets uppgift är att stödja kommunal kulturskoleverksamhet när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Centret ska även bidra till kunskapsuppbyggnad på området och att aktuell forskning kan spridas.

Kulturrådet har även fått ett tidsbegränsat uppdrag om att kartlägga kompetensbehoven i landets kulturskolor parallellt med Universitets- och högskolerådets uppdrag om kartläggning av befintliga utbildningsvägar som leder till kompetens inom kulturskoleverksamhet.

SKR:s arbete fram till en nationell politik

Kulturskoleutredningen lämnade sitt slutbetänkande i dec 2016. Förslagen som lämnades påverkade kommunernas handlingsutrymme och möjlighet att utveckla kultur- och musikskolorna i stor utsträckning, och SKR var kritiska till flera av förslagen. SKR bedrev därför inför, under och efter utredningen ett aktivt arbete för att öka kunskapen om kulturskoleverksamhet generellt, om kommunernas behov och konsekvenser av olika förslag. Ett brett samråds- och remissarbete genomfördes.

Här finns en del av arbetet samlat

Diskussionsunderlag Kulturskoleutredningens slutbetänkande (PDF, nytt fönster)

SKR:s ställningstagande angående kommunala kultur- och musikskolor (PDF, nytt fönster)

Video: Remissamråd kommunala kulturskolor

27 januari - Remisskonferens med kulturskolechefer och förvaltningschefer med ansvar för kulturskola, Stockholm

Diskussionsunderlag Staten och kulturskolorna (PDF, nytt fönster)

Positivt med kraftsamling för kulturskolor, webbnyhet 24 oktober, 2016

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!