Publicerad: 3 december 2019

Frågor och svar om museilag (2017:563)

Riksdagen har fattat beslut om en museilag (2017:563), som trädde ikraft den 1 augusti 2017. Förarbeten till lagen är proposition 2016/17:116 ”Kulturarvspolitik” samt betänkandet ”Ny museipolitik” SOU 2015:89.

Frågor och svar:

Är museilagen en ny lag?

Ja, detta är första gången man lagstiftar om museiverksamhet.

För vilka gäller lagen?

Lagen gäller för museer i det allmänna museiväsendet, alltså museer som drivs av det allmänna, det vill säga stat, region och kommun.

Varför behövs en lag?

Syftet med lagen är göra museerna självständiga och tydliggöra vem som bestämmer museiverksamhetens innehåll. Till exempel så ska politiker inte påverka museernas utställningsverksamhet.

Påverkas museernas roll?

Museerna ska bidra till samhällets utveckling med kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Man ska bidra till kunskapsuppbyggnad bland annat genom att ha hög kompetens inom sina ämnesområden och att utställningarna ska utgå från sakkunskap, men hur det framställs bestäms av respektive museum.

Museerna ska också vara tillgängliga för alla och den publika verksamheten anpassad till användarnas olika förutsättningar.

Hur påverkas kommuner och regioner?

Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga ställning i relation till den politiska beslutsnivån.

Det kan finnas anledning för huvudmännen att se över organisationen för att skydda museernas bestämmande över verksamhetens innehåll.

Vad påverkas inte?

Det är fortfarande museernas huvudmän, det vill säga staten, regioner och kommuner som bestämmer institutionernas grundläggande uppdrag, alltså vilket ämnesområde museet ska verka inom samt hur den ekonomiska, organisatoriska och administrativa förvaltningen ska skötas.

Museer som drivs av kommuner och regioner är även fortsatt en helt frivillig verksamhet för den enskilde huvudmannen.

Måste museet ställa alla sina föremål till förfogande för utlåning?

Lagen uppmuntrar till ökat samarbete museer emellan. Bland annat ska föremål kunna lånas mellan museer. Museerna bestämmer dock själva vilka föremål som kan lånas ut.

Ställ din fråga här:
Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare
  • Staffan Wikell
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!