Publicerad 17 januari 2022

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

SKR har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning.

Ersättningen betalas av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan för de deltagare/studerande som väljer att gå en utbildning på folkhögskola i en annan region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKR:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.

Tillämpningsanvisningar

För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:

 • Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 veckor eller längre.
 • Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75 %)
 • Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen kursen startar. Regionen har betalningsansvar för hela terminen, även om en deltagare byter folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock den region där deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha betalningsansvar från och med den startade terminen.

Enligt tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för distansstudier.

Rekommendation för 2022

SKR:s styrelse har den 15 oktober 2021 fattat beslut om att rekommendera regionerna att underteckna den nya mellanregionala överenskommelsen om mobilitetsstöd. I regionerna pågår nu de formella beslutsprocesserna som krävs för att överenskommelsen ska kunna träda i kraft. I avvaktan på detta och att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, vilket beräknas kunna ske under andra halvåret 2022, har SKR:s styrelse tagit beslut om att rekommendationen för 2022 ska ligga kvar på samma nivå som för 2021, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.

Så här förhåller sig regionerna till SKR:s rekommendation för mobilitetsstöd för 2021.

Uppgifter hur regionerna förhåller sig till rekommendationen presenteras på Sveriges folkhögskolors hemsida.

Sveriges folkhögskolor

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

 • För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

  I princip enbart för särskild och allmän kurs. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

 • Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

  Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

  SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

  Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

 • Vad ska prognosrapporterna till regionerna innehålla?

  Folkhögskolorna ska skicka prognoser två gånger/år (i april och oktober) till berörda landsting och regioner med uppgifter om beräknat antal deltagarveckor. Prognosrapporterna ska innehålla antal deltagarveckor och mejlas till respektive region. Inga listor med namn, adresser och personnummer ska skickas i dessa prognoser.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR