Publicerad 31 januari 2022

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

SKR har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning.

Mobilitetsstöd betalas av en region till folkhögskolor som ersättning för kostnader för studerande från regionen som väljer att studera vid en folkhögskola i en annan region. SKR har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation till regioner att betala till folkhögskolorna. Mobilitetsstödet är till för att underlätta möjligheterna till studier vid folkhögskolor i hela landet.

Ersättningen har hittills betalats av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan. Under 2022 ändras processen så att Folkbildningsrådet hanterar alla utbetalningar som regionerna sedan faktureras för. Samtidigt förbereds en övergång till ny finansieringsmodell sedan alla regioner undertecknat en överenskommelse om ersättningsbelopp. Regioner som tidigare inte följt SKR:s rekommendationer har förbundit sig att under ett antal år stegvis närma sig och slutligen nå den rekommenderade nivån.

Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolor (PDF) Pdf, 216 kB.

Tillämpningsanvisningar

Fram till dess att det nya systemet för ersättning träder i kraft den 1 augusti 2022 gäller fortfarande SKR:s tillämpningsanvisningar. För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:

 • Precis som tidigare utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 veckor eller längre.
 • Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75 %).
 • Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen kursen startar. Regionen har betalningsansvar för hela terminen, även om en deltagare byter folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock den region där deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha betalningsansvar från och med den startade terminen.

Enligt tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för distansstudier.

Rekommendation för 2022

SKR:s styrelse fattade den 15 oktober 2021 beslut om att rekommendera regionerna att underteckna den nya mellanregionala överenskommelsen om mobilitetsstöd. I januari 2022 har samtliga regioner undertecknat överenskommelsen. I avvaktan på att de första utbetalningarna kan göras enligt den nya överenskommelsen, från och med den 1 augusti 2022, har SKR:s styrelse tagit beslut om att rekommendationen för 2022 ska ligga kvar på samma nivå som för 2021, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

 • För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

  I princip enbart för särskild och allmän kurs. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

 • Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

  Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

  SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

  Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

 • Vad ska prognosrapporterna till regionerna innehålla?

  Folkhögskolorna ska skicka prognoser två gånger/år (i april och oktober) till berörda landsting och regioner med uppgifter om beräknat antal deltagarveckor. Prognosrapporterna ska innehålla antal deltagarveckor och mejlas till respektive region. Inga listor med namn, adresser och personnummer ska skickas i dessa prognoser.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Erik Peurell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR