Publicerad: 8 april 2020

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

SKR har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor, kallad mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning.

Ersättningen betalas av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan för de deltagare/studerande som väljer att gå en utbildning på folkhögskola i en annan region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKR:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen.

Tillämpningsanvisningar

För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:

  • Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 veckor eller längre.
  • Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75 %)
  • Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen kursen startar

Enligt tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för distansstudier.

Rekommendation för 2020 inklusive uppdaterade tillämpningsanvisningar

Under 2017-2018 har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har inneburit stora ökningar av kostnaderna och regioner. Med anledning av detta ligger SKR:s rekommendation för 2020 kvar på samma nivå som för 2019, det vill säga 400 kronor per deltagarvecka.

Så här förhåller sig regionerna till SKR:s rekommendation för mobilitetsstöd för 2020.

Regionerna och mobilitetsstödet

Vanliga frågor om mobilitetsstöd

För vilka kurstyper kan folkhögskolan få mobilitetsstöd?

I princip enbart för särskild och allmän kurs. Observera att kurserna ska vara minst 15 veckor eller längre för att vara aktuella för mobilitetstöd.

Vilka kurser får man inte mobilitetsstöd för?

Mobilitetsstöd ges inte till kurser som finansieras helt av särskilt statligt finansierade utbildningar till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), etableringskurs och Svenska från dag ett.

SMF och Etableringskurs finansieras i sin helhet av Arbetsförmedlingen. Svenska från dag ett finansieras och hanteras enligt en särskild förordning.

Förordning om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, Riksdagen

Vad ska prognosrapporterna till regionerna innehålla?

Folkhögskolorna ska skicka prognoser två gånger/år (i april och oktober) till berörda landsting och regioner med uppgifter om beräknat antal deltagarveckor. Prognosrapporterna ska innehålla antal deltagarveckor och mejlas till respektive region. Inga listor med namn, adresser och personnummer ska skickas i dessa prognoser.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!