Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Varför kostar skolan olika mycket i olika kommuner?

Kommunerna ser olika ut när det gäller exempelvis geografiska förhållanden och befolkningsstruktur. Det gör att skolan kostar olika mycket i olika kommuner. Så var det även före det att kommunerna tog över finansieringsansvaret från staten i början av 1990-talet.

Exempelvis har glesbygdskommuner ofta högre kostnader än övriga kommuner. Det är kostsamt att driva små skolor i glesbygd, eftersom de oftast har stora lokaler i förhållande till antalet elever. Även personalkostnaderna blir höga per elev om antalet elever är lågt. Därtill kommer kostnaderna för att ordna skolskjuts för eleverna.

En annan förklaring till skillnader är att lokalkostnaderna varierar mellan olika delar av landet och tenderar att vara högre i storstadsområden. Vidare har en del kommuner svårare än andra anpassa sin skolverksamhet efter minskningar i antalet elever, som kan bero dels på demografiska förändringar och dels på att elever väljer att gå i andra skolor än kommunens egna. Svårigheter att anpassa kommunens egen skolverksamhet efter detta genererar ofta högre kostnader, åtminstone under en viss tid.

I debatten påstås ofta att eleverna når olika resultat för att kommunerna satsar olika mycket på skolan och att bara det är ett argument för att låta staten ta över hela finansieringsansvaret för skolan. Men spridningen i kostnader per elev i grundskolan mellan kommuner har inte ökat, utan tvärtom minskat något under perioden 1989-2011 (”Resurserna i skolan”, Statskontoret 2013:10).

Resurserna i skolan, Statskontoret

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!