Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Ger mer pengar bättre resultat i skolan?

Det finns inget som tyder på att mer pengar till skolan per automatik leder till bättre resultat. Det visar bland annat de öppna jämförelser som SKL årligen tar fram för både grund- och gymnasieskolan. Kommuner med jämförelsevis höga kostnader kan ha förhållandevis låga resultat, och vice versa.

Det talar för att det är hur pengarna används som avgör vilka resultat som eleverna når. Och att såväl kommuner och skolor som staten måste bidra till en samlad kunskap om hur de pengar som läggs på skolan används bäst.

För kommunernas del handlar det om att utveckla former för att följa upp hur resurserna används på skolorna och om kommunens sätt att fördela resurserna är effektivt. För skolor, både kommunala och fristående, handlar det om att ha ett systematiskt kvalitetsarbete där man utvärderar sina arbetssätt och förändrar dem efter vad som visar sig ge bäst resultat.

För staten handlar det om att öka utbudet av praktiknära forskning om vad som är effektiva arbetssätt och metoder.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!