Publicerad: 8 november 2019

Fråga och svar

Vem betalar vad?

 • Skolan bekostas till allra största delen av kommunerna. De olika skolformerna och andra pedagogiska verksamheter står för en stor del av kommunernas kostnader. År 2018 uppgick andelen till 44 procent av kommunernas totala kostnader.
 • Den absoluta merparten av sina intäkter får kommunerna från den kommunalskatt som invånarna betalar. År 2018 var denna andel av kommunernas intäkter cirka 67 procent.
 • Kommunernas intäkter består också av generella statsbidrag som räknas fram i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. År 2018 var denna andel av kommunernas intäkter cirka 14 procent.
 • Utöver generella statsbidrag finns det riktade statsbidrag. År 2018 var denna andel av kommunernas intäkter cirka sju procent.
 • Kommunernas övriga intäkter består av bland annat avgifter, exempelvis den avgift som föräldrar betalar för att ha sina barn i förskola och fritidshem.
 • Skolverket administrerar ett 60-tal olika riktade statsbidrag omfattande total cirka 20 miljarder kronor för olika ändamål i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. De största riktade statsbidragen är det så kallade likvärdighetbidraget, bidraget för höjda löner till lärare och bidraget för att tillämpa maxtaxan. Utöver de statsbidrag som Skolverket administrerar finns bidrag som kommunerna kan få från andra statliga myndigheter, exempelvis ersättningar från Migrationsverket för asylsökande barns skolgång.

Informationsansvarig

 • Mona Fridell
  Ekonom
 • Eva-Lena Arefäll
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!