Publicerad: 10 april 2019

Fråga och svar

Så kan de riktade statsbidragen till skolan bli färre

SKL:s grundinställning är att statliga tillskott i första hand bör ges i form av generella bidrag till kommunerna och regionerna. Men att det också kan finnas situationer där olika riktade bidrag kan vara ett komplement, främst för att stödja utvecklingen.

Modell för klassificering av statsbidragen

Som underlag för ett arbete med att förändra statsbidragen mot en större andel generella bidrag har SKL utarbetat ett förslag till klassificeringsmodell för statsbidragen till skolan.

Modellen består av tre delar där en uppdelning görs mellan generella bidrag, »klustrade« utvecklingsbidrag och riktade statsbidrag, vilket kan illustreras så här (bild nedan):

Generella bidrag

Till gruppen generella bidrag kan sådana befintliga statsbidrag föras som till exempel syftar till att förstärka eller förbättra verksamheten och som riktar sig mot alla kommuner. I stället för att vara riktade stimulansbidrag kan de på så sätt bli en del av den generella finansieringen av sådan verksamhet som kommunen bedriver inom ramen för den lagstiftning och övrig reglering som redan finns.

Verksamheten kan därmed i högre grad bedrivas och utvecklas utifrån den enskilda kommunens behov och förutsättningar. Ett väl utformat kostnadsutjämningssystem ska säkra att kommunernas strukturella och socioekonomiska situation utjämnas på ett adekvat sätt. Statens uppföljning kan koncentreras på kvalitet och resultat av verksamheten, snarare än på hur medlen används och på kostnaderna.

Klustrade bidrag

Till gruppen klustrade utvecklingsbidrag kan föras sådana befintliga statsbidrag som inrättats för att regeringen särskilt velat stimulera utveckling kopplad till en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp. Beteckningen klustrade stimulansbidrag används här för att illustrera att det är fråga om att befintliga riktade statsbidrag inom en specifik skolform, verksamhet eller målgrupp, skulle kunna sammanföras till ett antal kluster eller grupper.

Inom respektive kluster ska en kommun kunna söka medel för att utveckla den berörda verksamheten utifrån lokala behov och förutsättningar i stället för utifrån ett detaljerat regelverk.

Riktade bidrag

Till gruppen riktade statsbidrag kan sådana befintliga bidrag föras som på grund av syfte och målgrupp bäst lämpar sig att även framgent vara just riktade, till exempel om syftet är väldigt specifikt och det riktar sig till ett fåtal kommuner eller fristående huvudmän.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!