Sekretess för uppgifter om fristående skolor och deras huvudmän

Enligt en ny praxis omfattas uppgifter om fristående skolor av statistiksekretess i de fall det går att identifiera den enskilda huvudmannen. Här samlar vi svar på frågor kring den uppkomna situationen.

Den nya rättstillämpningen får konsekvenser för kommunernas uppdrag:

  • Uppgifter om fristående skolor och enskilda huvudmän kommer inte att kunna hämtas från Skolverket eller SCB på samma sätt som tidigare. Skolverket publicerar från den 1 september 2020 endast statistik om kommunala och fristående skolor på riksnivå. Från SCB kan kommunen hämta ut uppgifter om kommunala skolor som tidigare.

    Uppgifter om fristående skolor kommer däremot endast kunna begäras ut på aggregerad nivå, t.ex. på kommunnivå om det förekommer minst två fristående skolenheter, eller som tidigare om uppgiften begärs ut av en statistikavgränsad verksamhet i kommunen. Detta kan t.ex. påverka kommunens möjlighet att fördela resurser efter barn och elevers förutsättningar och behov.
  • Den nya tillämpningen kan också påverka kommunens egen hantering av uppgifter om fristående skolor. I de fall kommunerna har en sådan särskild verksamhet för statistik som avses i offentlighet- och sekretesslagen omfattas uppgifter om enskilda huvudmän hos denna av den nya tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Kommunens egen hantering av uppgifter om fristående skolor

För kommunen kan det finnas anledning att se över den egna hanteringen av uppgifter om fristående skolor. Många kommuner samlar till exempel in uppgifter från fristående skolor via egna enkätundersökningar. Uppgifter om fristående skolor kan bland annat ingå i den information som kommunen tillhandahåller för vårdnadshavare och elever inför val av skola. Här svarar vi på en vanlig fråga om detta.

Kommunens fortsatta publicering av information om fristående skolor/enskilda huvudmän inför skolval, i samband med gymnasieantagning etc

Enligt 24 kap. 8 § OSL gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde (statistiksekretess).

Kammarrätten i Göteborgs dom innebär att uppgifter som är att hänföra till enskilda skolhuvudmän är uppgifter om ekonomiska förhållanden som omfattas av statistiksekretess (se vidare Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 december 2019, mål nr. 6267-19). Sekretessen gäller dock enbart i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik. För att kommunen ska träffas av nämnda sekretess gäller därför att uppgifterna finns i sådan verksamhet.

Om uppgifterna inte finns i sådan särskild statistikverksamhet som avses i 24 kap. 8 § OSL omfattas inte uppgifterna av statistiksekretess och denna sekretess hindrar därför inte att publicering sker.

Varje kommun bör dock ta ställning till i vilken typ av verksamhet uppgifterna finns och göra en bedömning av om de omfattas av statistiksekretess eller inte.

Bedömning av om en verksamhet är särskild statistikverksamhet enligt 24 kap. 8 § OSL

När det gäller ”sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik” framgår bl.a. följande av förarbetena (prop. 1979/80:2 Del A s 263 och 2013/14:162 s. 9).

Sekretessen har knutits till främst uppgift i myndighets särskilda verksamhet för att framställa statistik. Statistik kan framställas för att användas som underlag för beslut i ett ärende hos en myndighet, men det är inte sådan verksamhet som avses här. I stället är det fråga om en mera allmänt utredande verksamhet utan anknytning till något särskilt ärende. Typisk är den statistikproduktion som SCB svarar för. Motsvarande framställning av statistik utan samband med något särskilt ärende kan förekomma också hos andra myndigheter.

Bestämmelsen om statistiksekretess är inte tillämplig i all verksamhet som avser framställning av statistik, utan endast ”särskild verksamhet”. Med särskild verksamhet avses verksamhet som är skild från annan verksamhet hos myndigheten. Utmärkande är att verksamheten är organiserad som en egen enhet eller liknande.

Sekretessen gäller för uppgift oavsett varifrån uppgiften härrör eller hur den har kommit till myndigheten. Det är alltså inte ändamålet med uppgiften utan den verksamhet vari den förekommer som är avgörande. Det kan leda till att en uppgift hos en myndighet är offentlig inom en handläggande avdelning men sekretessbelagd inom en avdelning som framställer statistik.

Vid bedömningen av frågan om särskild verksamhet är en verksamhet för framställning av statistik måste en helhetsbedömning göras av verksamheten. Om den särskilda verksamheten huvudsakliga syfte är att framställa statistik är bestämmelserna om statistiksekretess tillämpliga. Å andra sidan är bestämmelserna inte tillämpliga i en verksamhet som har något annat än statistikframställning som sitt främsta syfte även om det i den verksamheten skulle förekomma insamling eller bearbetning av uppgifter med hjälp av statistiska metoder.

Kommunens ansvar att fördela resurser till skolor

När det inte längre går att begära ut uppgifter om fristående skolor som tidigare från SCB påverkas kommunernas ansvar att fördela resurser till skolor efter barns och elevers förutsättningar och behov. SKR har tagit fram några förslag på alternativa lösningar för att säkra kommunens tillgång till underlag för resursfördelning.

Statistiksekretess och hantering av kommunernas resursfördelning

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Att Skolverket endast tillgängliggör statistik på riksnivå gör det svårare för kommunerna att få tillgång till relevanta underlag för sitt systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för Öppna jämförelser om skolan kommer SKR även fortsättningsvis att publicera statistik i databasen Kolada genom beställningar från SCB.

Öppna jämförelser skola

Tidigare publicerade uppgifter, även för fristående skolor, kommer att finnas kvar i databasen. Vid kommande uppdateringar kommer nyckeltalen för kommunala skolor redovisas såväl på kommun- som skolnivå. Därmed kvarstår möjligheten att jämföra sig med andra kommuners skolor.

Uppdaterade uppgifter om fristående skolor kommer däremot enbart att kunna göras på aggregerad nivå, dvs. på kommunnivå där det förekommer minst två fristående skolenheter i kommunen, samt på riksnivå.

Bakgrund

Statistiska centralbyrån (SCB) fattade under hösten 2019 beslut om en ny sekretesspolicy som fått till följd att information om fristående skolor och deras huvudmän ska beläggas med sekretess där det går att identifiera en fristående skola eller enskild huvudman.

Utgångspunkten för denna bedömning är att uppgifter om juridiska personers namn och organisationsnummer ingår i vad som betraktas som information om ekonomiska förhållanden. I ett ärende som SKR drivit fastställdes därefter av Kammarrätten i Göteborg att uppgifter som rör fristående skolors betygsresultat och elevsammansättning utgör uppgifter om en enskilds ekonomiska förhållanden. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet.

Information om fristående skolor beläggs med sekretess

Den myndighet som är statistikansvarig för uppgifter om skolväsendet, Skolverket, har tolkat rättsläget som att huvudregeln om absolut sekretess i en myndighets särskilda verksamhet för framställning av statistik därmed gäller ”för i princip alla uppgifter om enskilda fysiska och juridiska personer som kan hänföras till den enskilde”.

Utifrån principen om likabehandling publicerar Skolverket från den 1 september 2020 statistik om förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående, endast på riksnivå. Myndighetens bedömning är att förutsättningarna för bl.a. genomförande av nationella prov, deltagande i internationella studier, utbetalning av flera statsbidrag och Skolinspektionens tillsynsarbete förhindras eller försvåras av läget.

Beslut om skolstatistik leder till sämre information

Myndigheternas förslag till lösning

Skolverket och SCB har lämnat förslag på lösningar på den uppkomna situationen i sina respektive redovisningar av regeringsuppdrag. Dessa förslag bereds nu av Utbildningsdepartementet. SKR ser luckor i myndigheternas förslag vad gäller kommunernas behov av information för att utföra skollagsreglerade uppgifter.

Myndigheternas förslag är inte tillräckliga

Redovisning av regeringsuppdrag, Skolverket

Redovisning av regeringsuppdrag, SCB (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!