Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Kan vi som kommun kräva att en fristående skola specificerar och motiverar omfattningen av de insatser som ansökan om tilläggsbelopp avser? Och finns det några domar som ger en fingervisning om vad som är rimligt att betala i tilläggsbelopp?

Kommunen kan efterfråga de uppgifter som den behöver för att kunna pröva ansökan om tilläggsbelopp. Uppfattar kommunen underlaget som för vagt för att göra denna prövning behöver den fristående skolan inkomma med ytterligare uppgifter, t ex med utgångspunkt i det åtgärdsprogram som ska upprättas när en elev har behov av särskilt stöd. Där ska framgå vilka insatser eller åtgärder som eleven behöver och som skolan sätter in.

Utifrån de domar som kommit om tilläggsbelopp, vilket är många, kan man säga att kraven generellt är högt ställda för att tilläggsbelopp ska utgå. Det ska handla om extraordinära stödåtgärder som en fristående skola inte kan anses ha fått ersättning för i grundbeloppet. Det går dock inte utifrån floran av domar att utläsa någon generell rimlig ersättningsnivå. Så är inte heller regleringen av tilläggsbeloppet tänkt att fungera, utan det ska göras en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!