Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Kommunens bidrag bygger på genomsnittlig lokalkostnad. En fristående skola anser att de borde få ersättning för faktisk kostnad, eftersom de byggt en ny skola med höga lokalkostnader. Dessutom har de större ytor per elev. Måste vi ge dem ersättning för den högre kostnaden?

Enligt huvudregeln är det kommunens genomsnittliga lokalkostnad som ska ligger till grund för ersättning. Detta under förutsättning att kommunens lokalkostnader är rättvisande och inte orimligt låga.

Det fanns två skäl i prop. 2008/09:171 till att regeringen valde genomsnittlig kostnad när regelverket infördes. Det ena var att det är administrativt betungande att ta in alla faktiska lokalkostnader. Det andra var följande: "Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken för att detta kan bli kostnadsdrivande. Det skulle dessutom innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten. Ersättningen för lokalkostnader ska i princip varken vara lägre eller högre än vad kommunen betalar för sina egna skollokaler."

Det skulle inte vara rimligt om varje fristående verksamhet som har högre kostnad än genomsnittet skulle kunna hävda att de vill ha faktisk ersättning. Om kommunen vill uppmuntra nyetableringar finns dock en möjlighet för kommunen att göra undantag och betala faktisk ersättning eller annan extra kompensation, se föregående fråga.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!