Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Kommunen har tre glesbygdsskolor och två tätortsskolor. Glesbygdsskolorna har mycket höga lokalkostnader. Därför har vi valt att betala ut faktisk lokalersättning till den fristående skolan i kommunen. De anser att ersättningen ska baseras på kommunens genomsnittliga kostnad - har de rätt?

Om det finns särskilda skäl till att frångå huvudregeln med genomsnittlig lokalkostnad, kan kommunen välja att ersätta en fristående skola med deras faktiska kostnad, förutsatt att kostnaden är skälig. Detta framgår av skol- respektive gymnasieförordningen ( 14 kap 6 § respektive 13 kap 5 §). Av förarbetena, propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor, framgår två exempel på särskilda skäl:

Det kan vara om en liten kommun har ett fåtal skolor, vilka har renoverats till hög kostnad och/eller är nybyggda och därmed ger kommunen höga lokalkostnader. Det kan också vara det motsatta förhållandet då en liten kommun med få skolor har låga kostnader på grund av låg standard och eftersatt underhåll.

Ett annat exempel är en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där den genomsnittliga kostnaden inte är representativ för den ort där den fristående skolan är belägen.

I det här fallet bör kommunen kunna använda sig av undantag enligt punkt 2.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!