Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

I vår kommun skickar vi inför ett nytt år protokollsutdrag till alla enskilda huvudmän, där de kan se våra olika ersättningsbelopp. Vi tar inga särskilda beslut för varje enskild huvudman men vi skickar med en överklaganshänvisning. Kan vi göra så?

Nej, för att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § förvaltningslagen SFS 1986:223).

Sedan nuvarande regelverk började tillämpas 2010, har domstolarna tillåtit prövningar även av generella beslut, utan en specifik mottagare. Domstolarna verkar har fokuserat på intentionen med lagstiftningen och accepterat generella beslut eftersom kommunernas val av rutiner annars skulle avgöra de enskilda huvudmännens möjligheter att överklaga bidragsbesluten.

Men 2017 kom det en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som säger att ett generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär och därmed kan beslutet inte få en fullständig prövning.

Mer om hur kommunens bidragsbeslut bör utformas finns att läsa i SKL:s cirkulär 18:46.

Cirkulär 18:46: Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!