Publicerad: 19 februari 2019

Fråga och svar

Finns det en mall som man kan använda för bidragsbesluten?

Nej, det finns inte en mall. Det är framför allt enskilda huvudmän som efterfrågar en mall, då de ofta tycker det är svårt att sätta sig in i kommunernas olika beslutsunderlag. Men eftersom kommunernas resursfördelningssystem ser olika ut, är det svårt att ta fram en mall som fungerar för alla. Utgångspunkten bör dock vara att underlagen ska vara så tydliga att enskilda huvudmän kan se att deras bidrag är likvärdigt med det som kommunens egna verksamheter får.

Om en enskild huvudman överklagar ska förvaltningsdomstolen med hjälp av underlagen kunna avgöra om bidraget beräknats enligt principen om lika villkor. Om domstolen kommer fram till att så inte skett ska den kunna fastställa ett nytt belopp.

Mer om hur kommunens beslut om bidrag bör utformas finns att läsa i SKL:s cirkulär 18:46. 

Cirkulär 18:46: Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!