Publicerad: 14 december 2018

Fråga och svar

Vi stämmer av antalet elever en gång per termin. En ny fristående skola anser att vi ska stämma av antalet varje månad. Måste vi göra det?

I skol- respektive gymnasieförordningen (13 kap 11 § respektive 14 kap 11 §) står ”om den enskilda huvudmannen och kommunen inte kommer överens om annat, ska bidragen betalas ut med en tolftedel varje månad”.

Den skrivningen siktar in sig på själva utbetalningen. Vad gäller avstämning eller avläsning av antalet barn/elev bedömer SKL att kommunen förfogar över och kan fastställa hur ofta och när det sker. Det finns även en kammarrättsdom som stödjer det (KJO 3088-11).

När det gäller avläsningstillfällen bör kommunen fastställa tydliga riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner. Vissa kommuner gör avläsningar/avstämningar en gång per termin, andra en gång i månaden och en del kommuner arbetar med ersättning per dag. Riktlinjerna bör ingå i bidragsbeslutet, antingen direkt i beslutet eller som en bilaga.

Det bör också framgå av riktlinjerna att utbetalt belopp kan återkallas om antalet elever som huvudmannen rapporterat är felaktigt.

Informationsansvarig

  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!