Publicerad: 17 september 2020

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning

SKR erbjuder ett utvecklingsprogram till kommuner som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behörig till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där.

Förutsättningarna för att en elev ska slutföra gymnasiet grundläggs i grundskolan. Forskning visar på vikten av tidiga insatser och ett främjande och förebyggande arbete för att stödja elever att fullfölja sina studier i såväl grund- som gymnasieskola. Med tydliga rutiner och systematisk analys av elevers resultat, närvaro och välbefinnande kan signaler fångas upp i tid och adekvata åtgärder sättas in. Effekterna blir fler behöriga elever till gymnasieskolan, ökad genomströmning på gymnasieskolan och minskade kostnader på lång sikt.

Framgångsfaktorer i arbetet med att förhindra studieavbrott

Startar med en analys av nuläge

Utvecklingsprogrammet startar med en analys av kommunens utgångsläge på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Analysen bygger på data som SKR tar fram för den enskilda kommunen. Data kompletteras med egna verksamhetsunderlag. Analysen ligger sedan till grund för identifiering av fördjupningsområden och påbörjande av utvecklingsinsatser. Arbetet sker med verksamhetsnära stöd från SKR.

Målgrupp

Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Kommunen väljer själv vilka verksamheter som medverkar. Vår rekommendation är dock att både grundskola, gymnasieskola och KAA är med i arbetet för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Arbetet förutsätter en engagerad huvudmannanivå, såväl nämnd som förvaltning, och skolor som deltar med ansvarig rektor och ett team av utvalda nyckelpersoner.

Utvecklingsprogrammets innehåll

  • Kunskapsöversikt av riskfaktorer och skyddsfaktorer för studieavbrott.
  • Fördjupning i rutiner och system för tidig upptäckt och åtgärd.
  • Stöd i framtagande av relevant data och analys av denna samt framtagande av lokal utvecklingsplan.
  • Verksamhetsnära arbete med utgångspunkt i forskning och beprövade erfarenheter.
illustration av en pyramid

Bilden visar en modell som omfattar tre nivåer av förebyggande arbete. Den universella nivån utgör grunden och omfattar alla elever för att förebygga att problem uppstår. Utvecklingsprogrammet fokuserar främst på den universella nivån.

Tre nivåer av förbyggande arbete i Plug In

Process

Arbetet sker i en process med huvudmannanivå och verksamhetsnivå och omfattar en förberedelsefas, fyra möten och eget arbete mellan mötena. Processen inleds och avslutas tillsammans med huvudmannanivå. Utvecklingsstödet mellan träffarna sker på verksamhetsnivå tillsammans med utvalda skolor. Arbetet leds av SKR:s personal med gedigen kompetens inom analys, forskning och utveckling.

En grupp om tre till fyra kommuner kommer att delta under samma process. Utbildningsort styrs av deltagande kommuners geografiska läge. Hela processen beräknas ta 8-12 månader.

Kostnad

Det kostar 140 000 kr att medverka. Max fyra skolor per kommun.

Om din kommun är intresserad av att delta, kontakta Åsa Bengtsson för vidare dialog.

Informationsansvarig

  • Sanna Rosén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!