Publicerad: 3 juli 2020

Arbetssätt IMprove: Ta tillvara fungerande lösningar och hitta nya

Utifrån forskning och kvalitetsgranskningar finns en rad utvecklingsområden. IMprove fokuserar på att göra gymnasieskolans organisation tillgänglig och skapa sammanhållna studievägar för nyanlända tjejer och killar.

På många håll i landet är introduktionsprogrammen redan idag ett bra alternativ för elever som saknar gymnasiebehörighet. Tack vare programmens flexibla utformning har skolor möjlighet att hitta lösningar som fungerar för den enskilda individen och kombinera studier på grundskole- och gymnasienivå. IMprove ska ta tillvara på de lokala lösningar som redan idag fungerar och utveckla nya på områden där det saknas.

Lokala metoder och arbetssätt ska testas och utvärderas

Inom ramen för IMproves utvecklingsområden testas lokala metoder och arbetssätt under tre läsår. Inför projektets sista år, läsåret 21/22, appliceras de metoder och arbetssätt som visat sig ge bäst resultat i större skala.

Till sommaren 2022 ska dessa utvalda metoder och arbetssätt återigen följas upp och utvärderas för att slutligen paketeras i en hållbar modell som kan spridas till huvudmän och skolor.

IMproves utvecklingsområden

Tydliga mål för individen

Genom att utveckla:

 • Kartläggning och bedömning utifrån ett holistiskt perspektiv.
 • Den individuella studieplanen för att bättre svara mot individens mål och förutsättningar.
 • Uppföljningsprocess till stöd för målgruppen.

Sammanhållen utbildning för individen

Genom att utveckla:

 • Studie- och yrkesvägledning till målgruppen.
 • Stöd till individen i samband övergångar till exempel genom personliga kontakter.

Förbättrade arbetssätt

Genom kompetensutvecklingsinsatser som stärker:

 • Språkutvecklande arbetssätt.
 • Förmåga att möta unga som kommit sent till Sverige.

Tydligare effektiva studievägar

Genom att identifiera organisatoriska mellanrum och:

 • Utveckla samverkan.
 • Förbättra övergångar.

Tydliga mål för verksamheten

Genom att utveckla organisationens plan för utbildning och uppföljning.

Modellen ska också motverka diskriminering och främja utveckling

IMproves arbetssätt utgår från ett så kallat intersektionellt perspektiv. Det innebär att synliggöra hur normer kring till exempel kön, socioekonomi, etnicitet och funktionsnedsättning samverkar och påverkar hur människor bemöts. Syftet är att vara medveten om och hur olika typer av förväntningar, bemötande och stöd erbjuds elever och huruvida detta leder till lika förutsättningar att lyckas i skolan.
Ett intersektionellt perspektiv kan också leda till reflektioner kring vilka behov som skolan har svårt att möta, varför det kan vara så och på vilka sätt organisationen behöver utvecklas för att möta och anpassas för alla elever.

Organisation för genomförande

IMprove är ett så kallat flernivåprojekt och SKR samverkar med regional och lokal nivå. I fyra regioner finns regionala delprojekt:

 • Sörmland
 • Skåne
 • Skaraborg
 • Värmland

Varje region har i sin tur ett samordningsansvar för de lokala projekten på kommunal nivå. Den regionala projektledningen stöttar sina lokala projekt och skapar plattform för lärande och spridning av erfarenheter.

Lokala exempel

Värmlands arbete med nyanlända på gymnasieskolan

Reportage om fem kommuner, Karlstad, Filipstad, Sunne, Kristinehamn och Säffle som deltar i ESF-projektet IMprove. Projektledare och skolledare berättar bland annat om yrkespaket, en slussfunktion och om att nå arbetsmarknaden. Längd: 6 minuter.

Sörmlands arbete med nyanlända på gymnasieskolan

Reportage om tre gymnasieskolor i Sörmland som deltar i ESF-projektet IMprove. Projektledare, rektorer och skolledare berättar bland annat om att försöka öka anställningsbarheten hos eleverna. Längd: 7.30 minuter.

Tidplan

 • Våren 2019: Nulägesanalys och projektplanering.
 • Hösten 2019: Uppstart projektverksamhet skolor och utveckling av metoder.
 • Våren 2020: Uppföljning av första projektåret och lärseminarium kring framgångsrika metoder.
 • Hösten 2020: Fortsatt projektverksamhet och fördjupning av framgångsrika metoder.
 • Våren 2021: Uppföljning av andra projektåret och lärseminarium kring framgångsrika metoder.
 • Hösten 2021: Genomförande av projektverksamhet och metoder som visat bäst resultat genomförs i större skala.
 • Våren 2022: Uppföljning av tredje projektåret och avslut projektverksamhet skolor.
 • Hösten 2022: Färdig IMprove-modell och spridningsarbete.

Informationsansvarig

 • Carolin Sundberg
  Utredare
 • Sanna Rosén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!