Publicerad: 29 oktober 2020

Unga nyanländas chans att komma vidare

SKR:s projekt IMprove arbetar för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i svenska skolsystemet fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet.

Ilustration av ungdomar

Syftet med IMprove är att ta fram en gemensam modell med effektiva metoder som huvudmän och skolor kan använda för att nå bättre resultat. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Åtta av tio elever lämnar gymnasiet utan examen

Uppskattningsvis 50 000 (2019) elever kommer att gå på något av gymnasieskolans introduktionsprogram. Av dessa kommer åtta av tio att lämna gymnasieskolan utan examen. Alla vinner på att fler fullföljer en gymnasieutbildning; eleverna, kommunerna och samhället.
Möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och på så sätt integreras i samhället försvåras avsevärt utan slutförd utbildning. Därför är det hög tid att vi utvecklar introduktionsprogrammen (IM) till den språngbräda de är tänkta att vara.

Målet är en modell för att hjälpa unga nyanlända vidare till studier eller arbete

Målet för IMprove är att ta fram en modell som underlättar för unga nyanlända att komma vidare från introduktionsprogram (huvudsakligen språkintroduktion) till vidare studier och etablering i arbetslivet. Under tre år kommer lokala metoder att testas för att sedan samla framgångsrika arbetssätt i IMprove-modellen. Genom forskningsstöd och utvärdering ska modellen kvalitetssäkras innan den sprids till huvudmän och skolor i Sverige.

De flesta går inte vidare till nationella program

Det saknas effektiva arbetsmetoder och studiealternativ för unga tjejer och killar som anländer till Sverige sent i tonåren. Huvudmännen saknar tydliga sammanhållna utbildningsvägar och det brister ofta organisatoriskt i hur kontaktvägar mellan IM-programmen, de nationella programmen och fortsatta studievägar realiseras. Det råder även brist på anpassad studie- och yrkesvägledning och eleverna har ofta begränsad kunskap om fortsatta studievägar.

Utgångsläget i korthet

 • Många nyanlända kommer sent in i det svenska skolsystemet och de allra flesta läser inte vidare efter introduktionsprogrammet. Språkintroduktion är det introduktionsprogram där lägst andel elever (endast 36 procent, 2019) fortsätter till ett nationellt program.
 • Det är nästan dubbelt så många fler killar än tjejer på språkintroduktion.
 • Nyanlända tjejer är överrepresenterade i gruppen unga över 20 år som varken arbetar eller studerar.
 • Stora kommuner uppger i högre grad att de kan möta individers behov av individuellt stöd än vad små och medelstora kommuner gör. Riktade statsbidrag söks också i högre utsträckning av större kommuner än av mindre kommuner.
 • Det saknas beprövade och kvalitetssäkrade arbetsmetoder samt studiealternativ för att förbättra förutsättningarna att slutföra en utbildning för unga som anländer till Sverige sent i tonåren.

Arbetet med att ta fram modellen: Ta tillvara på fungerande lösningar och hitta nya

Webbsändning om IMprove och utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram

I september 2020 sändes ett program om projektets erfarenheter från första året. Det var särskilt fokus på organisationsutveckling och plan för utveckling. Sändningen går att se i efterhand och är öppen för alla som är intresserade av utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram.

Projekt IMprove och utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram

Svenska ESF-rådet

Informationsansvarig

 • Carolin Sundberg
  Utredare
 • Sanna Rosén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!