Publicerad 15 mars 2021

Resultatuppföljning av PRIO

För att i ett senare skede kunna genomföra en samlad utvärdering av resultat respektive måluppfyllelse kommer SKR att samla in data via löpande resultatuppföljning.

Lärande skolorganisation - En utvärdering av fyra års arbete med PRIO

Indikatorer för måluppfyllelse

Utifrån förklaringsmodellen och dess tre tidsperspektiv behöver uppföljningen omfatta var och en av de tre förväntade effekterna.

Tidsanvändning och arbetssätt (lärande organisation)

För att mäta huruvida deltagande skolor rör sig i riktning mot en lärande organisation kommer den baslinjemätning som genomfördes vid varje skola i upptakten av PRIO att återupprepas två år efter påbörjad kartläggning. Denna mätning består dels av en tidmätning (tidslogg), dels av en enkät som innehåller frågor om hur personalen upplever skolans arbetssätt etc. Tidsmätning och enkät genomförs på nytt fyra terminer efter påbörjad kartläggning.

Trivsel och arbetsbelastning (attraktiv arbetsplats)

De resultat som vi vill uppnå när det gäller attraktiv arbetsplats är i första hand relaterade till trivsel och personalens arbetsbelastning. Eftersom det här saknas en för alla skolor och kommuner gemensam före-mätning kommer det bli nödvändigt att samla in befintligt dataunderlag från de deltagande kommunerna. Konkret innebär det att resultaten från skolornas personal- och elevenkäter. Resultaten från de två enkäterna rapporteras in årligen till SKL enligt en särskild systematik kallad ”årlig rapport”. Utfallet – effekterna – kan sedan mätas med hjälp av medelvärden före och efter PRIO-start.

Elevresultat (bättre studieresultat)

Slutligen kommer SKL att följa hur studieresultaten utvecklar sig vid de deltagande skolorna. Här kommer resultaten att jämföras såväl tidsmässigt som med åtminstone två kontrollgruppers: skolor med liknande socioekonomiskt elevunderlag samt med övriga riket. Det vill säga en mix av före-efter-mätningar och kontrollerade urval. Resultatindikatorerna kommer här att utgöras av studieresultat i form av betyg, genomströmning och nationella prov etc. Utfallet – effekterna – kommer att mätas med hjälp av flera parametrar såsom standardfel, korrelationer och medelvärden.

Antaganden om effekterna av PRIO

Effekterna av PRIO antas att uppstå olika snabbt och kommer därför att följas och redovisas med olika tidsperspektiv.

1. Effekter på kort sikt: lärande organisation (tidsperspektiv 2 år)

Utgångspunkten för det förändringsarbetet som bedrivs inom PRIO är att processer och arbetssätt kan förändras och förankras snabbt. Tidsåtgången från kartläggning till att de nya processerna och arbetssätten börjar implementeras räknas till cirka 20 veckor. Att införa och förankra nya arbetssätt är i regel en tidskrävande process. Ibland kan det ta flera år innan en ny metod har integrerats och blivit en del av det ordinarie arbetet. Forskare brukar här tala om två till fyra år. Baserat på detta och den verksamhetsnära metodik som har utvecklats tillsammans med företrädare från McKinsey & Company gör vi antagandet att de nya arbetssätten bör ge upphov till en påtaglig förändring av skolans arbetssätt inom två år (motsvarande fyra terminer). Det vill säga första steget i att etablera en lärande organisation.

2. Effekter på medellång sikt: attraktiv arbetsplats (tidsperspektiv 2-4 år)

Efter ytterligare ett till två år antas att ”det nya” har blivit rutin . Här gör vi antagandet att den lärande organisationen bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats: en arbetsplats där såväl personal som elever trivs bättre än tiden före PRIO. Vår hypotes är att såväl den allmänna trivseln som arbetsbelastningen förbättras då arbetssätten utgår från fortlöpande metodutveckling, forskning och beprövad erfarenhet. Här rör vi oss således i den bortre tidsänden vad gäller implementering.

3. Effekter på lång sikt: förbättrade skolresultat (tidsperspektiv 4-6 år)

På systemnivå har McKinsey visat att skolresultat kan förbättras på så kort tid som sex år. Givet detta gör vi antagandet att resultaten bör förbättras minst lika snabbt på skolnivå, det vill säga vid de skolor som har deltagit i PRIO. Detta givet att nya arbetssätt och processer kan tas fram snabbare och implementeras snabbare på skolnivå än på systemnivå. Därför bör resultaten mätt i kraftigt förbättrade skolresultat visa sig inom 4-6 år efter att PRIO har introducerats vid en skola.”

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset