Publicerad: 26 november 2020

SKL undersöker förutsättningarna för Öppna jämförelser förskola

Under 2019 genomför SKL en förstudie för att undersöka förutsättningarna att ta fram Öppna jämförelser på förskoleområdet.

Arbetet med förstudien innebär bland annat att inventera vilken statistik som finns tillgänglig i dag samt att se över hur kvalitet i förskolan på olika sätt skulle kunna mätas och uttolkas.

I dagsläget tar SKL fram två Öppna jämförelser för skolverksamhet: grundskola och gymnasieskola. Vi tror att det skulle skapa ett mervärde för SKL:s medlemmar att samla nyckeltal och analyser om förskolan under paraplyet Öppna jämförelser. Det kan också bidra till att frågan om förskolans kvalitet och betydelse i högre grad uppmärksammas.

Förstudien ska göras under 2019. SKL undersöker förutsättningarna för att ta fram en Öppen jämförelse för förskola år 2020.

Bakgrund

Förskolan är en av de största kommunala verksamheterna, både sett till del av budget och till antal medarbetare. Verksamheten har överlag präglats av nöjdhet hos brukarna, men senare år har det riktats uppmärksamhet mot bristande kvalitet samt likvärdighet, såväl mellan som inom kommuner.

I dag saknas det nationellt vedertagna nyckeltal för kvalitet och måluppfyllelse inom förskoleområdet. Den offentliga statistiken är i princip begränsad till strukturella indikatorer såsom kostnads- och volymmått. Skolmyndigheterna genomför inte heller regelbundna enkäter till vårdnadshavare och medarbetare inom förskolan.

Flera forskningsstudier och internationella jämförelser tyder på att deltagande i förskola har en positiv effekt på fortsatta kunskapsresultat och livsvillkor, samt att det tycks finnas en kompensatorisk effekt för utsatta grupper. Det finns också studier som tyder på att förskolors kvalitet påverkar hur stor effekten blir, samt i viss mån identifierar vilka faktorer som tycks ha störst betydelse för kvalitet.

Informationsansvarig

  • Jonas Finnman
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!