Publicerad 21 april 2021

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Det ska finnas en handledare närvarande i den lokal där eleven befinner sig. (5 a kap skolförordningen)

Idag är fjärrundervisning inom den egna organisationen tillåten i följande ämnen:

 • moderna språk
 • modersmål
 • samiska i sameskolan
 • teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet
 • integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Fjärrundervisning på entreprenad

Svårigheten att rekrytera lärare gör att inte enbart möjligheterna till fjärrundervisning i fler ämnen utan också undervisning på entreprenad måste utökas.

Skolhuvudmän kan sedan den 1 juli 2015 avtala med staten om fjärrundervisning på entreprenad i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Sedan den 1 augusti 2016 kan skolhuvudmän sluta avtal med varandra om såväl när- som fjärrundervisning på entreprenad i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Fjärrundervisning är enbart tillåtet när huvudmannen inte har lyckats rekrytera en lämplig studiehandledare/modersmålslärare eller om det är färre än fem elever som vill läsa det aktuella språket som modersmål.

SKR anser att:

 • fjärrundervisning bör tillåtas i alla årskurser
 • huvudmannen bör få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska få användas
 • fjärrundervisning även bör tillåtas utifrån elevens eget behov.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Åsa Ernestam
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset