Publicerad: 18 december 2019

Nyhet

Information om fristående skolor beläggs med sekretess

Från september 2019 gör SCB bedömningen att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor.

Bakom SCB:s nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen ligger bedömningen att enskilda huvudmän och fristående skolor kan lida skada eller men, om informationen direkt eller indirekt kan härledas till dem.

Som en följd av detta har SKR fått avslag i beställningar av statistik för publicering i Öppna jämförelser och i webbtjänsten Kolada. Förbundet har drivit ärendet i en rättslig prövning upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutat att inte pröva frågan. Beslutet går inte att överklaga. Därmed ligger domen från Kammarrätten i Göteborg fast, i vilken SCB ges rätt i sin bedömning.

Enligt SKR riskerar beskedet att få allvarliga konsekvenser för kommuners förutsättningar att leva upp till skollagens krav, exempelvis vad gäller fördelning av resurser till skolor efter elevers behov. Även det nationella uppföljningssystemet och allmänhetens insyn i offentligt finansierad skolverksamhet påverkas starkt negativt.

SKR kommer att utreda möjliga sätt för kommuner att hantera situationen och återkommer med mer information. Vi för också en dialog med Utbildningsdepartementet, Skolverket och Friskolornas riksförbund i syfte att nå en långsiktig lösning.

Här nedan hittar du mer information om SCB:s nya praxis, tillsammans med SKR:s överklagande till Kammarrätten i Göteborg och Högsta förvaltningsdomstolen samt beslut från domstolarna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!