Publicerad: 2 mars 2018

Nyhet

Enskilda beslut krävs om bidrag till friskolor

Det krävs enskilda beslut per skolenhet för att bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas enligt förvaltningslagen.

För att ett beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör. Det framgår av 22 § förvaltningslagen SFS 1986:223.

Sedan nuvarande regelverk började tillämpas 2010, har domstolarna tillåtit prövningar även av generella beslut, utan en specifik mottagare. Domstolarna verkar har fokuserat på intentionen med lagstiftningen och accepterat generella beslut eftersom kommunernas val av rutiner annars skulle avgöra fristående huvudmännens möjligheter att överklaga bidragsbesluten.

Men den 19 juni 2017 satte en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) stopp för att pröva innehållet i generellt utformade bidragsbeslut. HFD slår i mål nr 5998-16 fast att ett generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär och därmed kan beslutet inte få en fullständig prövning.

I SKL:s cirkulär 09:75 som handlar om hanteringen av bidragsbeslut, ger vi bland annat rådet att kommunen ska fatta ett särskilt beslut till varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever. Innehållet i de olika besluten kommer i flertalet fall att vara likalydande.

Cirkulärets råd gäller fortfarande även om laghänvisningarna är gamla. Vi kommer inom kort att uppdatera cirkuläret med rätt lagutrymme och ytterligare några råd. Till dess hänvisar vi till vårt bildspel ”Om bidrag till fristående skolor”.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Kallstenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!