Publicerad: 26 augusti 2020

Nyhet

Den 1 september försvinner statistik från Skolverket

Den 1 september försvinner statistik om skolväsendet på alla nivåer utom riket från Skolverket.se. Kommuner som vill ha kvar information bör skyndsamt hämta in denna från Skolverket.

Skolverket meddelade i juni att de, som en konsekvens av det rättsläge som råder med statistiksekretess för fristående skolor, kommer att sluta publicera ny och ta bort befintlig statistik på huvudmanna-, kommun- och skolenhetsnivå den 1 september. Det innebär att följande statistik kommer att försvinna från Skolverkets webbplats:

 • Enstaka skolor (såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
 • Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
 • Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).
 • Det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare. Följande statistikkällor kommer att påverkas:
  • Utbildningsguiden i de delar som visar statistikuppgifter, vilket är det informationssystem som regleras i förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet.
  • Sök statistik på Skolverkets webbplats, för de nivåer som nämns ovan.
  • Jämförelsetal, statistikdatabas.
  • SALSA, statistikdatabas.
  • Skolverkets API med öppna data, Planned Educations API: delarna 1 Skolenheter och 3 Statistik.
  • Elevstatistiken i Excelfilen med adresser till alla skolor

Beslutet gäller alltså information om alla huvudmän, enskilda och kommunala, och även retroaktivt, det vill säga för uppgifter som berör tidigare läsår.

Det innebär att skolsverige under obestämd tid kommer att vara utan samlad redovisning från Skolverket. Något som måste få en skyndsam lösning så att grundläggande förutsättningar i det svenska skolsystemet ska tryggas.

Skolverket och Statistiska Centralbyrån har i uppdrag att senast den 4 september redovisa förslag på en långsiktig lösning som tryggar tillgången till information om skolväsendet även i framtiden. Sannolikt krävs förändringar i både skollagstiftning och offentlighets- och sekretesslagen - en process som kan ta avsevärd tid och troligen kräva riksdagsbeslut.

SKR kommer att publicera statistik med fokus på kommunala skolor i Öppna jämförelser och i databasen Kolada även efter den 1 september.

De uppgifter som gäller tidigare läsår och som redan finns publicerade i Kolada kommer att finnas kvar, såväl för fristående skolor som för kommunala. Men som en följd av läget kommer vi från den 1 september endast att kunna uppdatera nyckeltalen för öppna jämförelser med tyngdpunkt på kommunala skolor.

Som kommun bör man skyndsamt överväga eventuella behov av att ladda ner uppgifter som inte ligger i den databasen eller i de egna systemen. Även efter att Skolverket släckt ner sin redovisning ska det vara möjligt att, mot en kostnad, beställa statistik om kommunala skolor från SCB. Friskolornas riksförbund kommer under veckan att gå ut med liknande information till sina medlemmar.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Hedin
  Utredare
 • Kristina Söderberg
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!