Publicerad: 27 november 2020

Våldsprevention med unga

Alla pojkar använder inte våld, men det finns en våldskultur som särskilt pojkar måste förhålla sig till. Pojkar står för merparten av våldet, men är också offer för fysiskt våld i högre utsträckning än flickor. En metod för att minska våldet bland unga är Mentors in violence prevention, MVP.

Mentors in violence prevention

Metoden går ut på att:

  • Syna våldets olika former: programmet utgår från våld i vid bemärkelse och betonar sambandet mellan lindrigt och grovt våld, samt mellan verbala hot och fysisk misshandel.
  • Diskutera genusnormer: våld är ett uttryck för pojkars maskulinitetsskapande och är kopplat till föreställningar om hur killar ska vara.
  • Synliggöra åskådarrollen: åskådaransatsen handlar om att visa att alla kan göra något för att förebygga våld.

I SKL:s skrift Maskulinitet och jämställd skola – arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat kan du läsa mer om MVP och hur det kan tillämpas i en kommun.

Skriften Maskulinitet och jämställd skola – arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat

Unga i Botkyrka förebygger våld med MVP

Filmen Unga i Botkyrka förebygger våld ingår i SKL:s filmserie Röster om manlighet och handlar om Botkyrkas kommunövergripande satsning på våldsförebyggande arbete och MVP. Filmen ger ett exempel och inspiration för hur man kan involvera ungdomar, och i synnerhet unga män, i ett våldspreventivt arbete som bygger på samverkan mellan många olika aktörer.

MVP i projektet En kommun fri från våld

MVP används bland annat i projektet En kommun fri från våld där ett antal kommuner utvecklar samverkan mellan relevanta aktörer för att förebygga våld, genom en hela kommunen-ansats. Utgångspunkten är att våldet är en gemensam fråga för hela samhället. Därför samarbetar skola, socialtjänst och fritidsgårdar, kommunala bostadsbolag och andra kommunala verksamheter med statliga aktörer som polisen och civilsamhället.

Projektet En kommun fri från våld

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare
  • Lovisa Fransson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!