Publicerad: 26 februari 2019

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Unga som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:

 • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

OBS från och med 1 juli 2018 omfattas inte elever på introduktionsprogrammen av aktivitetsansvaret. De omfattas av inrapportering till Statistiska centralbyrån till och med första halvåret 2018.

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Skollagen, Skolverket

Rapportera in uppgifter om ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, SCB

Statens ansvar

Skolverket har i uppdrag att erbjuda stöd till kommunerna i genomförandet av aktivitetsansvaret. På deras webbplats finns stöd för planering, genomförande och utveckling av arbetet. Där går det också att anmäla intresse för kostnadsfritt stöd för verksamhetsutveckling.

Stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med aktivitetsansvar, Skolverket

Skolverket har gett Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att samla uppgifterna från kommunerna. Ett viktigt syfte med insamlingen är att få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och de åtgärder som ungdomarna erbjuds. Insamling sker två gånger per år.

SKR:s uppdrag

SKR är aktivt på olika sätt i frågan om kommunernas aktivitetsansvar, bland annat genom att:

 • ha deltagit i samråd med Skolverket vid utformning av register- och rapporteringsupplägg
 • ha deltagit i samråd om allmänna råd som Skolverket publicerade i januari 2016
 • verka för att påverka och underlätta kommunernas kartläggningsarbete.

Framhålla vikten av att aktivitetsansvaret kopplas till regeringens arbete inom den planerade 90-dagarsgarantin och överenskommelserna mellan kommun och arbetsförmedlingen.

Statistikuppgifter som kommunerna kan få tillgång till

Det finns nu möjlighet för de kommuner som vill att teckna avtal med Universitets- och högskolerådet (UHR) om att få tillgång till betygsdatabasen BEDA för att kunna få information om vilka unga som har avslutad gymnasieutbildning och alltså inte är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret. Detta för att underlätta arbetet med att ringa in de ungdomar som är aktuella.

SKR har tillsammans med några medlemmar drivit att kommunerna ska få den möjligheten, och i augusti 2015 kom förordningsförändringen till stånd.

Information om tillgång till betygsdatabasen BEDA, UHR

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare
 • Oscar Svensson
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!