Publicerad: 23 september 2019

Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnens bästa ska vara utgångspunkt.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen. Det finns både kommunala och enskilda huvudmän som ansvarar för utbildningen i förskolan.

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet leds och samordnas av en rektor. Undervisningen i förskolan sker under ledning av en legitimerad förskollärare. I förskolans arbetslag ingår förutom legitimerad förskollärare även annan personal med utbildning och erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande. Här är utbildade barnskötare en viktig personalgrupp. I arbetslaget kan även bild-, drama- och musikpedagoger samt modersmålspedagoger ingå.

Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan, de är inte utformade som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera
utbildningen samt analysera resultaten skapas förutsättningar för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas i enlighet med läroplanens mål, så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

SKL har utvecklat verktyg som stöd för att utveckla kvalitet, måluppfyllelse och digitalisering i förskolan samt en verktygslåda med ett operativt stödmaterial för nya skolledare.

KARTA, en lärande förskoleorganisation

LIKA, ett verktyg för att underlätta arbetet med digitaliseringen i förskolan

Vertygslåda, En rektors första hundra dagar

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!