Publicerad: 20 augusti 2020

Kvalitet och måluppfyllelse i förskolan

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och barnens bästa ska vara utgångspunkt.

Läroplanens mål är riktade till verksamheten i förskolan, de är inte utformade som mål att uppnå för enskilda barn. Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera resultaten skapas förutsättningar för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas i enlighet med läroplanens mål, så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Stöd och verktyg

SKR har utvecklat verktyg som stöd för att mäta och utveckla kvalitet, måluppfyllelse och digitalisering i förskolan samt en verktygslåda med ett operativt stödmaterial för nya skolledare.

SKR:s förstudie Öppna jämförelser förskola
KARTA, en modell för kvalitetsutveckling i förskolan

LIKA, ett verktyg för att underlätta arbetet med digitaliseringen i förskolan

Verktygslåda, En rektors första hundra dagar

Rundabordssamtal om ledning och styrning i förskolan

SKR har under hösten genomfört rundabordssamtal vid tre tillfällen för att diskutera förskolans organisation och ledarskap samt arbetslagets olika roller och ansvar. Syftet är att få mer kunskap om kommuners olika behov och förutsättningar inför SKR:s fortsatta arbete.

I videon berättar Maria Caryll, sektionschef för utbildningssektionen på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR, om vad samtalen handlade om och vad nästa steg blir.

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!