Publicerad: 9 oktober 2018

Läraryrket, skolutveckling

Lärarna har stor betydelse för ökad motivation, god undervisning och därmed bättre resultat i skolan.

Expertrådet konstaterar att Sverige står inför ett stort rekryteringsbehov av lärare, samtidigt som vi behöver bygga kapacitet och stärka kompetensen i den befintliga verksamheten i förskolor, skolor och vuxenutbildning.

För en god utveckling behöver alla delar i kompetensutvecklingskedjan stärkas, från den grundläggande utbildningen till kompetensutveckling och fortsatt lärande i vardagen. Våra exempel och rekommendationer handlar om lärarnas förutsättningar i arbetet, rekrytering, lärarutbildning och kompetensutveckling.

Dokumenterad erfarenhet av att förbättra lärares förutsättningar och arbetsvillkor

 • Alingsås – vägen mot en lärande organisation
  I Alingsås har man under lång tid utvecklat organisationen utifrån lärares och skollednings kunskaper om vad som är bäst för en ökad kvalitet i verksamheten. Det tio åren av systematisk skolutveckling gör det även lätt att rekrytera lärare.
 • Södertälje – tvålärarsystem
  I Södertälje har man i flera skolor inrättat tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

Dokumenterade erfarenheter av att stärka attraktiviteten och säkra rekrytering av lärare

 • Malmö prövar nya rekryteringsvägar
  I Malmö växer befolkningen både genom inflyttning från andra delar av landet och genom de många nyanlända barn och vuxna. Behovet av mer personal i förskola, skola och vuxenutbildning är stort.
 • Internationella Engelska skolan
  Internationella Engelska skolan har till sina skolor i Sverige rekryterat för närvarande cirka 600 lärare från andra länder, framför allt i ämnen som naturvetenskap och matematik dit man i Sverige länge har haft svårt att attrahera ungdomar för att bli lärare.

Dokumenterad erfarenhet av bra samverkan för verksamhetsförlagd utbildning

 • Övningsskolor – stärkt samverkan för VFU
  En förstärkt samverkan mellan lärarutbildningar och enskilda skolor, inom ramen för förordning om övningsskolor, har skett på flera håll i landet och har fungerat väl. Ett av försöken har utvärderats av högskolan i Halmstad.

 • Linnéuniversitetet arbetar verksamhetsnära
  Linnéuniversitetet har arbetat med att få högkvalitativa VFU-perioder för lärarstuderande. Forskare har tagit fram handböcker och bedömningsunderlag under många års tid, och de har utvecklats i tät interaktion med beprövad erfarenhet.

Dokumenterad erfarenhet av kompetensutveckling och fortsatt lärande i vardagen

 • FINLIR och FIKA i Kungsbacka
  I Kungsbacka finns en lektor som driver FINLIR (Forskningsinitiera(n)de lärare i praktiken). Genom FINLIR hjälper hon kollegor med verktyg för insamling och analys av empiri och är kritisk vän i produktion av forskningsinitierade undersökningar och beprövad erfarenhet.
 • Räkna med Västerås
  Inom det storskaliga, långsiktiga och forskningsbaserade forsknings- och utvecklingsprojektet ”Räkna med Västerås” utvecklas verktyg och material som fungerar som resurser för rektorer, ämnesföreträdare och lärare.

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!