Publicerad: 29 november 2019

Branschöverenskommelse, skolforskning

SKR har tillsammans med Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv enats om en programförklaring för att stärka kopplingarna mellan forskning och skolan.

Inför arbetet med 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition har parterna gjort ett nytt gemensamt inspel till regeringen.

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – skrivelse inför regeringens arbete med 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition (PDF, nytt fönster)

Den gemensamma ambitionen i överenskommelsen/programförklaringen är att förbättra resultaten i svensk skola.

Gemensamt ansvar

I programförklaringen pekar vi på att både staten, huvudmännen och professionen har ett gemensamt ansvar i frågan och att vi behöver samverka på olika sätt.

Innehållet i överenskommelsen

Parterna har enats om att tillsammans verka för att bland annat:

  • Stärka den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskningen
  • Förskollärare, lärare och skolledare ska ges ökade möjligheter att forska, och koppla till sitt arbete.
  • Särskilt uppmuntra och skapa mötesplatser och forum för dialog mellan verksamma i skolan och forskare.
  • Relevant forskning sprids på ett systematiskt och lättillgängligt sätt. Det måste till en nationell funktion, med stark bas i stat, kommun, akademien och professionens representanter.
  • Öka möjligheterna för alla förskollärare, lärare och skolledare att utvecklas genom att följa aktuell forskning och genom att enskilt och tillsammans med andra medarbetare omsätta detta i det egna arbetet.
  • Lärarutbildningen är tydligt forskningsbaserad. Det behövs både för att förbättra utbildningen och för att förbereda de blivande lärarna för ett forskningsanknutet arbetsliv.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!