Publicerad: 18 november 2020

Ny överenskommelse

SKR har tecknat en ny överenskommelse med staten gällande digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Den nya överenskommelsen sträcker sig till slutet av 2022 och ger SKR bättre möjligheter att arbeta med flera av initiativen i skolDigiplan. SKR och regeringen är överens om att arbetet inom ramen för den nya överenskommelsen riktar sig till samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet. För att nå bästa resultat i arbetet är samverkan med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer av största vikt.

Samtidigt är också SKR och regeringen medvetna om att det slutliga resultatet av SKR:s arbete påverkas av vissa andra initiativ i handlingsplanen, vilka är kopplade till andra aktörers arbete och beslut.

Den nya överenskommelsen omfattar bland annat följande:

  • I enlighet med initiativ 11 - säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs - ska SKR arbeta för att stödja anskaffning av e-legitimationer och andra inloggningsmetoder.
  • I enlighet med initiativ 12 - stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen – ska SKR bistå i att stärka huvudmännens kompetens med syfte att utveckla deras förmåga att säkerställa användarcentrerade tjänster, det vill säga tjänster som möter användarnas behov och som utformas i enlighet med dessa.
  • I enlighet med initiativ 13 - stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support – ska SKR utveckla stöd till huvudmän med fokus på skapande av ändamålsenliga digitala ekosystem. Insatserna ska bl.a. innefatta stöd för upphandling av skoladministrativa it-tjänster för att säkerställa kvalitet, informationssäkerhet och motverka tekniska inlåsningssituationer.
    Det kan även handla om andra identifierade behov hos huvudmännen utifrån digitala ekosystem. SKR ska dessutom arbeta för att huvudmän ges stöd och vägledning för organisering av ändamålsenlig pedagogisk och teknisk support.
  • Inom ramen för överenskommelsen ska SKR även identifiera eventuella ytterligare behov och förutsättningar för att digitalisering ska kunna främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet, utöver de som redan redovisats i skolDigiplan.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig Utbildning och arbetsmarknad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!