Publicerad 22 september 2021

Utbildning skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en vetenskapligt beprövad modell som stödjer lärares undervisning och ökar elevers lärande. Modellen utgår från att förena framgångsfaktorer för lärande med digital teknik och låta tekniken verka som hävstång för lärande.

Utbildningen i Skriva sig till lärande riktar sig mot samtliga åldrar och årskurser. Modellen har fokus på digitalt skrivande som föregås av förberedande undervisning samt arbete under skrivprocessen som innebär samarbete mellan elever på digitala arenor där de ger återkoppling till varandra. Utbildningen syftar till att utveckla lärares undervisning, vilket görs genom fördjupning inom de områden som ingår i modellen och förenar dessa med digital teknik, samt att deltagarna under utbildningens gång planerar, genomför och analyserar sin undervisning utifrån strukturen som modellen ger. Deltagarna ger även varandra strukturerad kollegial återkoppling på analyser. Utbildningen riktar sig till lärare i samtliga årskurser och ämnen. Fokus i modellen ligger på skrivprocessen där deltagarna anpassar innehållet utifrån förutsättningarna i klassrummet.

Målgrupp

Kommuner som är intresserade av att anordna utbildningar i Skriva sig till lärande som innebär att lärare utvecklar undervisning där digitala verktyg fungerar som hävstång för lärande, och som vill utbyta idéer och samarbeta med andra kommuner kring hållbar kompetensutveckling. Möjlighet finns för flera närliggande kommuner att samarbeta genom att anordna en gemensam utbildning.

Kostnad

För samarbetet utgår en kostnad om 100 000 kronor med möjlighet att dela upp på två kalenderår. I kostnaden ingår utbildning av lokala handledare, material till utbildningen samt riktat stöd till kommunen från SKR för planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatsen.

Tid

Samarbetet påbörjas under april månad 2020 och löper till avslutad utbildning i maj 2021. Under denna tid kommer det att hållas tre träffar på SKR som är obligatoriska. För mer information se Villkor för deltagande – Skriva sig till lärande

Anmälan

Anmälan ska vara SKR tillhanda senast 31/3 2020 via e-post eller post. Anmälan förutsätter acceptans av de villkor som beskrivs i anslutning till anmälningsblanketten.

Anmälan Skriva sig till lärande (PDF) Pdf, 143 kB.

Bakgrund till satsningen

Inför läsåret 2020/2021 inbjuder SKR till samarbete där stöttning ges för kommuner att själva driva STL-utbildningar lokalt. Detta med utgångpunkt i en pilotomgång som startades i januari 2019 efter förfrågan från kommuner. I denna omgång ingår 4 kommuner och regioner som driver egna STL-utbildningar utformade efter deras önskemål och verksamhet. Dessa kommuner/regioner är: Region Gotland, Göteborgs stad, Lindesberg samt Region Kronoberg.

Inom denna satsning erbjuder SKR stöttning kring utbildningens upplägg samt handledning under utbildningens gång. SKR bistår även med samtligt material för att genomföra utbildningen. Utformningen av utbildningen och stöttningen görs i samarbete med SKR med målsättning att möta kommunens önskemål i största möjliga mån.

Utbildning i STL-modellen har bedrivits av SKR sedan 2016. Över 550 lärare från över 50 kommuner har genomgått utbildningen via blended learning, fysiska träffar varvat med digitala, som getts under tre läsår.

Forskingsresultat och erfarenheter

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset