Publicerad: 29 november 2019

Skolutveckling med digitalisering som hävstång

I dagens uppkopplade och globala samhälle är ett digitalt perspektiv ett naturligt och nödvändigt inslag i all skolutveckling. Lärande i en digital värld skapar nya förutsättningar för att inhämta och producera kunskap, och utökade möjligheter att kommunicera kring lärprocessen samt synliggöra lärandet.

Den digitala utvecklingen och den pågående samhällsförändringen ställer också krav på nya kunskaper och färdigheter hos medborgarna. Ur ett europeiskt perspektiv är den svenska skolan välutrustad digitalt, både när det gäller hårdvara och uppkoppling. Trots det är vägen till målet att använda digitala verktyg och resurser på ett naturaliserat och ändamålsenligt sätt lång för många skolor.

Det krävs att hårdvaran fylls med lärresurser och används adekvat i lärprocessen av digitalt kompetenta lärare med elevers lärande och utveckling i fokus. En sådan utvecklingsprocess kommer inte till stånd utan effektiv, kunnig ledning och styrning på huvudmannanivå - och framför allt inte utan digitalt och it-strategiskt kompetenta skolledare.

Fyra fokusområden

Ledning, infrastruktur, kompetens och användning är fyra hörnstenar som alla måste finnas på plats och samverka för att digitaliseringens kraft ska leda till ökat lärande. Det betyder en målinriktad ledning, väl fungerande infrastruktur, kompetens i hur digital teknik stödjer pedagogiken och en genomtänkt användning av digitala verktyg och lärresurser.

En rapport baserad på de värderingar som fanns publicerade i verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola, i augusti 2015, visar att det finns en del att jobba med inom dessa fyra områden för att digitaliseringen av skolan på ett önskvärt sätt ska bidra till tidsenligt och effektivt lärande.

Rapporten Skolans digitalisering (PDF, nytt fönster)

För att fortsätta arbetet framåt och nyttja de möjligheter digitaliseringen ger, anser SKR att det finns många frågor som behöver behandlas, men vi vill lyfta fyra områden som vi anser särskilt viktiga att fokusera på i dagsläget.

Digital kompetensutveckling, kollegial professionsutveckling och spridning av innovation.

Ökad beställarkompetens i alla led av styrkedjan

Användbar, tillförlitlig och säker it-miljö

Förändringsledning för en smartare välfärd

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare
  • Annika Agélii Genlott
    Processledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!