Publicerad: 19 juni 2018

Fråga och svar

Samtycke eller inte?

Fråga

När behövs samtycke för att hantera personuppgifter, och när kan det anses vara "allmänt intresse" eller "myndighetsutövning" - vilket innebär att samtycke inte behövs?

Svar

Det finns flera olika grunder som kan användas för att behandla personuppgifter på laglig väg inom utbildningsverksamhet. Därför kommer samtycke normalt inte att behövas och många gånger inte heller vara möjligt.

Enligt skäl 43 i förordningen bör samtycke inte utgöra en giltig rättslig grund för behandling av personuppgifter i ett särskilt fall där det råder betydande ojämlikhet mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade, särskilt när den personuppgiftsansvarige är en offentlig myndighet och det är osannolikt att samtycket har lämnats frivilligt och så vidare.

Den grund som troligen blir vanligast är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Att tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning är en uppgift av allmänt intresse och normalt är det också nödvändigt att behandla personuppgifter för att kunna följa skollagens bestämmelser. Därmed är det ofta tillåtet att utan samtycke behandla personuppgifter i utbildningsverksamheten.

Exempel – allmänt intresse

Att exempelvis registrera elevers frånvaro är en nödvändig behandling för att inom ramen för utbildningen (uppgift av allmänt intresse) kunna veta om det finns elever som är ogiltigt frånvarande. För att följa skollagen måste skolan bland annat underrätta vårdnadshavarna till elever i de obligatoriska skolformerna om deras barn är ogiltigt frånvarande.

Exempel – myndighetsutövning

Ett exempel på när personuppgiftsbehandlingen är nödvändig som ett led i skolans myndighetsutövning är när skolan beslutar om rättigheter eller skyldigheter gällande en enskild elev, såsom beslut om betyg, särskilt stöd och disciplinära åtgärder.

Känsliga personuppgifter

När det gäller behandling av känsliga personuppgifter ställs högre krav för att behandlingen ska vara tillåten. Känsliga personuppgifter, såsom uppgift om ras, etnicitet, politisk åsikt och hälsa, får som huvudregel inte behandlas, om det inte exempelvis är nödvändigt av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse som finns reglerat i skollagen eller i unionsrätten och står i proportion till det eftersträvade syftet. Etnicitet kan till exempel behöva behandlas vid handläggning av hemspråksundervisning. Känsliga personuppgifter ställer extra höga krav på god datasäkerhet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!