Publicerad: 8 maj 2019

Fråga och svar

Får skolan upprätta och dela ut klasslistor?

Fråga

Får skolan upprätta klasslistor och i så fall även dela ut dessa?

Svar

Ja, att upprätta klasslistor är absolut tillåtet. Skolförvaltningen behöver ha klasslistor för att kunna bedriva sin verksamhet, och då finns det rättsligt stöd. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6 1. e, dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § första punkten dataskyddslagen). Något samtycke för detta är alltså inte nödvändigt, men hanteringen ska finnas med i registerförteckning och informeras om.

Det ska inte heller vara något hinder att dela ut klasslistor till vårdnadshavare, givetvis beroende på vad klasslistan innehåller. Eftersom det finns rättsligt stöd för att ha listan i den egna verksamheten, är den också en allmän handling som skulle kunna begäras ut. Det är bara de som har skyddade folkbokföringsuppgifter, eller om det föreligger annan specifik sekretess för viss elev, som gör att uppgifter om den eleven inte ska finnas med i klasslistan. Det bör anses som en del i verksamheten att föräldrarna vet vilka barn som går i klassen och därför ska det inte vara något hinder att lämna ut dessa listor.

Men tänk ”uppgiftsminimering”, vilka uppgifter är relevanta att dela ut? Hela personnummer bör inte finnas med, men födelsedatum kan vara ok, men behövs det i sammanhanget?

Avdelningen för juridik har fått många frågor om klasslistor och behandling av personuppgifter i sin rådgivning. Vi rekommenderar att det tas ett beslut om riktlinjer på verksamhetsnivå (nämnd, förvaltningschef eller verksamhetschef) om att denna behandling får utföras , och att den har stöd i 2 kap 2 § dataskyddslagen.

Därmed har den personuppgiftsansvarige tagit ställning till att det är en nödvändig behandling ( i den betydelse detta begrepp har i dataskyddsförordningen) för att utföra skolans verksamhet och den har stöd i ett beslut meddelat med stöd av lag eller annan författning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!