Publicerad: 11 oktober 2019

Nyhet

Rundabordssamtal om skolan i en digitaliserad värld

Det behövs mer nationellt ansvarstagande så att elever, lärare, huvudmän och lärosäten bättre kan ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det lyftes fram vid ett rundabordssamtal på SKL.

Mats Gerdau, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, SKR

Mats Gerdau, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, SKR

En bred grupp representanter från staten, skolans huvudmän, fackliga organisationer, forskningen och branschen har träffats för att stämma av läget och diskuterade kommande steg för Handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet – #skolDigiplan.

– Alla centrala aktörer är rörande överens om behovet av mer samordnad styrning och att vi verkligen tillsammans vill ta ytterligare steg för att göra skolan till en modern och kreativ arbetsplats för både elever och lärare, säger Mats Gerdau, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, SKL.

– Det pågår mycket bra verksamhet, men det behövs än mer handling på nationell nivå för att säkra en likvärdig utveckling i hela landet och nå målen i regeringens strategi till 2022. Idag saknas dels beslut på nationell nivå för att samordna och prioritera statens insatser, del saknas en formell överenskommelse mellan staten och SKL. Detta gör att vi markerar 15 av 18 initiativ som röda. Mycket arbete återstår och tiden är knapp, säger Mats Gerdau.

Olika behov och önskemål

Diskussionen på mötet var konstruktiv och deltagarna diskuterade ansvarstagande, förutsättningar och olika behov. Det framfördes bland annat önskemål om ekonomiska resurser till huvudmännen för att genomföra digitala nationella prov (DNP) och nå övriga mål i regeringens strategi.

Några konkreta frågor som kom upp var:

 • Standardisering – Skolverket och SKL har inlett ett samarbete
 • Upphandling – behov av stöd samt tydlighet om kraven kopplade till digitala nationella prov
 • Kompetensutveckling – önskemål om breda insatser såväl på lärosäten som för professionen
 • Forskning – önskemål om att Skolverket stärker sitt arbete med att tillgängliggöra forskning till professionen samt att praktiknära forskning om skolans digitalisering tas med i den kommande forskningspropositionen
 • Nyansera debatten – lyft fram forskning och lärande exempel och resonera nyanserat om frågor som skapar oro utifrån skolans roll i en digitaliserad värld

Nationell samordning och konsekvensanalys

Utifrån de olika behov som lyftes på mötet och för att komma vidare med handlingsplanens initiativ vill SKL att staten genomför en ordentlig analys av regeringsstrategins ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för skolans huvudmän. Här vill SKL se ett omvänt perspektiv, vad införandet av DNP och strategin innebär för alla tusentals huvudmän, och inte för staten. Det är en förutsättning för att skolväsendets största digitaliseringsprojekt ska vara lyckosamt.

– Jag är glad för ett mycket givande möte och ser fram emot en fortsatt dialog där ännu fler aktörer kan delta. SKL ser även gärna ett delat ansvar med Skolverket för den framtida nationella samordningen, där de ansvarar för statliga aktörer och vi för huvudmän och övriga aktörer, säger Mats Gerdau.

Fakta

 • Handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet – #skolDigiplan – kom i mars 2019. Planen lyfter fram 18 förslag på initiativ för att skolväsendet ska ges förutsättningar för att uppnå målen i regeringens strategi år 2022.
 • Den 16 oktober publicerade SKR en lägesbeskrivning av statusen för de olika initiativen. På mötet fick deltagarna ta del av en preliminär lista för att kunna ge sin input.<

Lägesbeskrivning av Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet november 2019

På mötet deltog representanter från:

 • SKR
 • Friskolornas riksförbund
 • Lokala huvudmän
 • Skolverket
 • Utbildningsdepartementet
 • Nationellt centrum för språk- och skrivutveckling
 • riksdagens utbildningsutskott
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Sveriges Elevkårer
 • UKÄ, Ifous
 • Högskolan i Halmstad
 • RISE
 • VINNOVA
 • SKL Kommentus
 • Inera
 • Swedish Edtech.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!