Publicerad 10 maj 2021

ÅÄÖ presenteras inte korrekt?

Längst upp i XML-filen måste man ange en så kallade processorinstruktion. I denna information anges vilken encoding som används. Encoding är en uppgift om hur mottagaren ska tolka innehållet i filen. ”Internt” i datorn representeras varje tecken i en textfil av ett tal. Talet kommer från en teckentabell där respektive tecken är kopplat till ett numeriskt värde. Olika teckentabeller (olika encodingar) kan ha skillnader i sin uppbyggnad och det är ofta så att ÅåÄäÖö har olika placering i tabellerna. Följden blir att en fil som är sparad enligt en teckentabell men presenteras utifrån en annan teckentabell ibland får problem med enstaka bokstäver. Om tecknet □ visas istället för åäö kan det vara en indikation på att man har problem med encoding.

Exempel: Ett XML-meddelande kan inledas så här:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:sfti:documents:BasicInvoice:1:0" xmlns:cbc= . . .

Processorinstruktionen utgörs i det här exemplet av <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> och den anger att UTF-8 är meddelandets encoding/teckentabell.

Viktigt – Det händer ofta att systemleverantörer anger UTF-8 (eller motsvarande) trots att filen i praktiken använder en annan encoding. Det räcker alltså inte att skriva i rätt encoding i processorinformation, det är viktigt att angiven encoding också används när filen skapas!

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område