Publicerad 10 maj 2021

Vad är obligatoriskt i Svefaktura?

Av Svefakturans specifikationer är innehållsformatet SFTI Basic Invoice version 1.0 som beskriver formatet för Svefakturans XML-meddelanden den obligatoriska delen. Transport Profil Bas och samverkansspecifikationen är valbara så till vida att användare, som redan har etablerade kommunikationslösningar och tycker dessa är mer fördelaktiga, kan fortsätta att använda dem i stället.

Specifikationen för Svefakturaformatet definieras av, dels Svefakturans XML schema, dels beskrivningen i Exceldokumentet SFTI-BasicInvoice-1.0.xls.

Möjligheten till maskinell valiering mot XML schema är en tillgång som bör utnyttjas, se avsnitt ”Schemavalidering – maskinell kontroll mot delar av specifikationerna”. Svefakturans XML schema är dock inte ensamt tilläckligt för att definiera vad som är en korrekt Svefaktura. Alla semantiska beskrivningar, definitioner och villkor finns i Exceldokumentet. I ett försök att göra dokumentationen mer läsbar finns även motsvarande beskrivningar i en termlista och i Svefakturans online-dokumentationen.

Svefakturans definition sätter kraven på innehåll i enskilda XML-meddelanden. I teknisk mening visar kardinaliteten i Svefakturans dokumentation antalet möjliga förekomster av element och klasser av element. Kardinalitetsangivelser som ”1”, ”1..3” och ”1-n” anger obligatorier medan ”0..1” och ”0..n” anges de valbara. För att tillgodose samtliga tänkbara användningsfall är endast ett fåtal av Svefakturans uppgifter obligatoriska, varför den tekniska aspekten på obligatorier blir tämligen intetsägande.

Sett ifrån ett införandeperspektiv definierar Svefaktura Bas den minsta delmängd som alla lösningar skall stödja. I Svefaktura Bas ingår såväl de obligatoriska elementen som ett antal vanligt förekommande valbara element. Svefaktura Bas kommenteras utförligare i avsnitt › Vad är Svefaktura Bas?.

Exempel på icke-normativa delar i specifikationen av Svefakturaformatet är SFTI Handledning för Svefaktura, Svefakturans exempelsamling och delar av verifieringstjänsten. Även om dessa inte har tvingande status skall de ses som kompletterande rekommendationer som förtydligar, främjar enhetlighet och best practice. Även Svefakturans stilmall för referensändamål är icke-normativ.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område