Publicerad 10 maj 2021

Hur en faktura bör styras (routas) rätt till mottagare?

Först vill vi peka på en princip att arbeta mot: tredjepartstjänster/mellanhänder skall klara av att arbeta med enbart kuvertinformation och inte behöva extrahera adresseringsinformationen ur de elektroniska dokument som skall överföras. Det tekniska argumentet är att elektroniska dokument skall kunna förmedlas utan att förmedlaren har installerat tolkande programvara för just det formatet/den versionen som används (om en tredje part har uppdraget att skapa eller konvertera blir givetvis förutsättningen annan).

Bland specifikationerna i SFTI erbjuds kuverteringsfunktion:

 • Dels genom Transportprofil Bas. Används Transportprofilen tillsammans med Samverkans­specifikationen gäller ISO 2-bokstavs landskod följt av organisations­nummer som primär identifiering av parterna; parterna kan dessutom själva avtala om att använda sekundär parts-ID.
 • Dels genom SBDH, Standard Business Document Header. Här är parterna fria att avtala användning om identifierare inkl utgivare av identifierarna. Se vidare avsnitt ”SFTI Tekniska kuvert”.

Används annat kommunikationsprotokoll blir andra regler för kuvertering och identifiering tillämpliga. Men realiteten är att fortfarande används protokoll som har dåligt stöd för kuverterings-/adresserings­information, och i sådana fallen är förmedlaren (resp mottagaren) hänvisad till att kontrollera identifierande element inne i Svefakturan (motsv).

Tekniska kansliet rekommenderar i sådana lägen att säljares och köpares PartyIdentification används - men samtidigt har önskemålet från användare varit att partskoder inte skulle krävas i Svefakturans Basversion. Därmed uppstår behov av flera olika alternativ:

 • a) använd GS1 GLN i PartyIdentification (från tekniska kansliet förordar vi detta val, notera att även attributet identificationSchemeAgencyID skall användas i detta fall): <cac:PartyIdentification>
  <cac:ID identificationSchemeAgencyID="9">7300010000001</cac:ID></cac:PartyIdentification>
 • b) använd annan avtalad kod i PartyIdentification (några har valt organisationsnr för detta):
  <cac:PartyIdentification>
  <cac:ID>123</cac:ID>
  </cac:PartyIdentification>
 • c) använd partens organisationsnummer enligt officiell registrering, det vill säga i PartyTaxScheme, med inplacering enligt:
  <cac:PartyTaxScheme>
  <cac:CompanyID>5566778899</cac:CompanyID>
  <cac:TaxScheme><cac:ID>SWT</cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme>
  OBS! Partens momsregistreringsnummer skall undvikas för adresseringssyfte.

Den interna adresseringen hos mottagaren är tänkt att ske med hjälp av beställarreferens 1 (och 2, vid behov). Det är helt upp till köparen att anvisa hur detta skall lösas.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område