Publicerad: 31 augusti 2020

Taxa, myndighetsärenden inom räddningstjänstområdet

Observera att informationen här om taxor inte är anpassad efter förslaget om utökad möjlighet för kommunen att ta betalt för tillsyn.

Regeringen har föreslagit en ändring i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som innebär att kommunen får ta betalt för hela tillsynen av 2 kap. 2 § LSO och inte enbart tillsynsbesöket, s. 51 i propositionen En effektivare kommunal räddningstjänst.

Regeringens proposition 2019/20:176, En effektivare kommunal räddningstjänst, Regeringen

Ändringen av LSO är planerad att beslutas av riksdagen den 21 oktober och att träda i kraft den 1 januari 2021. Nedanstående underlag är inte anpassat för ändringen av möjligheten att ta betalt för tillsynen av 2 kap. 2 § LSO .

SKR har tagit fram ett underlag som kommuner kan använda för konstruktion av taxa inom räddningstjänstens område. Den gäller för de flesta myndighetsärenden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Kommunen ansvarar för att upprätta och besluta om taxan. Den går att utforma på olika sätt och kommunen väljer den form som är bäst utifrån förutsättningarna.

Underlaget kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor för både tillsynsärenden enligt LSO och tillsyns- och tillståndsärenden enligt LBE. Det består av flera dokument och mallar som tillsammans utgör vägledning för konstruktion av taxa.

Börja med att beräkna en handläggningskostnad per timme enligt beräkningsmallen. Därefter kan taxan utformas med hjälp av underlaget.

Handläggningskostnad per timme

För att kunna använda det underlag för konstruktion av taxa som SKR har tagit fram behöver handläggningskostnad per timme beräknas. Detta görs i en separat beräkningsmall. Det finns även en tillhörande handledning.

Beräkningsmall, handläggningskostnad per timme, LSO och LBE (Excel, nytt fönster)

Handledning, handläggningskostnad per timme, LSO och LBE (PDF, nytt fönster)

Underlag för konstruktion av taxa

I underlaget finns en utförlig beskrivning av beräkningsmodellen och hur den används. Där finns även beskrivningar av regelverket kring taxor, beslutsprocesser och förtydliganden. Det finns tre olika beräkningsmallar tillgängliga. Endast en av de tre mallarna behöver användas och det är kommunen som beslutar om vilken som anses vara mest lämplig utifrån de lokala förutsättningarna.

Underlag för konstruktion av LSO-och LBE-taxor (PDF, nytt fönster)

Förslag till taxebestämmelser enligt LSO och LBE (Word, nytt fönster)

Ärendetyper, taxetabeller LSO och LBE (Excel, nytt fönster)

Timtaxa, taxetabeller LSO och LBE (Excel, nytt fönster)

Fast avgift, taxetabeller LSO och LBE (Excel, nytt fönster)

Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

SKR tillhandahåller ett index som går att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKR:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling.

Hämta index och se exempel på hur du räknar upp timtaxan

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!